Artykuły

Praca tymczasowa czy outsourcing – które rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie?

PowerJobs, w ramach działalności związanej z agencją pracy, świadczy usługi pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Wciąż spotykam się ze stosowaniem tych o kreśleń zamiennie, co wynika z faktu, że wiele osób uważa te usługi za tożsame. Należy jednak pamiętać, że praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy to dwa różne rozwiązania. W moim artykule postaram się wyjaśnić różnice pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową, zwaną także leasingiem pracowniczym.

Praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy – regulacje prawne

Podstawową różnicą między outsourcingiem a pracą tymczasową jest kwestia regulacji prawnych. Pracę tymczasową opisuje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Do świadczenia tego typu usług niezbędny jest certyfikat nadawany przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Outsourcing natomiast, w odróżnieniu od pracy tymczasowej, nie jest regulowany konkretną ustawą. Wszelkie zapisy umowne pomiędzy podmiotami dokonywane są na kanwie Kodeksu Cywilnego. Do świadczenia usług outsourcingowych firmy nie potrzebują dodatkowych certyfikatów.

Przeczytaj artykuł: Zatrudnianie pracowników tymczasowych w pigułce

Istota outsourcingu

W naszych artykułach wielokrotnie pisaliśmy o tym, czym charakteryzuje się praca tymczasowa oraz jakie są zalety zatrudniania pracowników tymczasowych. Jednak co wyróżnia outsourcing, który jest coraz częściej wybieranym modelem współpracy?

Słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i stanowi skrót od pojęcia outside-resource-using. Oznacza to wydzielenie z działalności przedsiębiorstwa określonych czynności, zadań czy też funkcji, a następnie przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, na przykład agencji pracy tymczasowej.

W przypadku outsourcingu istotą jest zlecenie podmiotowi zewnętrznemu (outsourcerowi) usługi do wykonania. W umowie cywilnoprawnej powinna zostać opisana realizacja określonych zadań za pośrednictwem pracowników agencji pracy, czy też firmy zewnętrznej. W momencie wykonywania usługi outsourcingowej podmiot korzystający z outsourcingu (insourcer) nie posiada żadnego stosunku prawnego z osobą faktycznie wykonującą pracę na jego rzecz.

Zarządzanie pracą pracownika

Kolejnym ważnym rozróżnieniem jest podział kompetencji przy zarządzaniu pracą pracownika. Można powiedzieć, że dla pracodawcy użytkownika, praca tymczasowa oznacza wynajęcie personelu z agencji pracy. Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy, lecz wykonuję pracę na rzecz, jak i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W przypadku pracy tymczasowej niezmiernie ważny jest również fakt, iż wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi być identyczne, jak wynagrodzenie pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, który jest zobowiązany przekazać agencji zatrudnienia informację o obowiązujących w firmie zasadach wynagradzania.

Zobacz także: Rola koordynatora w agencji pracy tymczasowej

W przypadku outsourcingu zwierzchnictwo nad pracownikiem pełni firma wykonująca daną usługę. Firma outsourcingowa jest formalnym i faktycznym pracodawcą osób wykonujących pracę na rzecz insourcera w ramach zawartej umowy. Wynagrodzenie jest kształtowane dowolnie (oczywiście należy pamiętać o wynagrodzeniu minimalnym wynikającym wprost z obowiązujących przepisów).

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy, lecz wykonuję pracę na rzecz, jak i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W przypadku outsourcingu zwierzchnictwo nad pracownikiem pełni firma wykonująca daną usługę.

Rodzaj wykonywanej pracy

Kolejną istotną różnicą między pracą tymczasową a outsourcingiem jest rodzaj pracy, której nie może wykonywać pracownik. Osoby świadczące usłgi w ramach outsourcingu co do zasady nie podlegają obostrzeniom związanym z typem wykonywanej pracy.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku pracy tymczasowej. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (art. 8) wskazuje ograniczenia co do rodzaju pracy, jaka może zostać powierzona pracownikom tymczasowym. Mowa między innymi o:

  • pracy na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w legalnym strajku,
  • pracy szczególnie niebezpiecznej (np. prace na wysokości),
  • pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.
Osoby świadczące usługi w ramach outsourcingu co do zasady nie podlegają obostrzeniom związanym z typem wykonywanej pracy. Natomiast Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje ograniczenia co do rodzaju pracy, jaka może zostać powierzona pracownikom tymczasowym.

Czas zatrudniania pracowników tymczasowych a outsourcing

Praca tymczasowa i outsourcing różnią się między sobą także pod względem ograniczeń czasowych w zatrudnianiu pracowników. W przypadku outsourcingu nie ma ograniczeń co do czasu zatrudniania pracownika, w przeciwieństwie do pracy tymczasowej. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w artykule 20 wprost wskazuje konkretne ramy czasu pracy dla pracowników tymczasowych. Zgodnie z brzmieniem przywołanego artykułu, w przypadku pracy tymczasowej agencja może skierować pracownika do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Okres zatrudnienia przez 1,5 roku w ciągu 3 lat powinien być skrupulatnie przestrzegany, gdyż w przypadku niestosowania się do tego zapisu pracodawca użytkownik oraz agencja pracy tymczasowej narażają się na kary sięgające nawet 30 tysięcy złotych.

W przypadku pracy tymczasowej agencja może skierować pracownika tymczasowego do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Z kolei w outsourcingu nie ma ograniczeń co do czasu zatrudniania pracownika.

Zalety outsourcingu

W agencji pracy tymczasowej PowerJobs świadczymy usługi outsourcingowe dla kilku klientów, m.in. w zakresie kompletacji palet. Zalety, które dostrzegają klienci we współpracy outsourcingowej z PowerJobs, to między innymi:

  • dedykowane grupy pracowników, które możemy rekomendować na różnych projektach do realizacji określonych zadań,
  • wysoka wydajność – najczęściej pracujemy w systemie akordowym z uwzględnieniem rynkowych stawek dla pracowników,
  • lider na miejscu (w firmie klienta), który czuwa na wydajnością i jakością pracy pracowników,
  • elastyczny czas pracy – jesteśmy w stanie dopasować się do zmiennej sytuacji i dostosować do dynamicznych harmonogramów produkcyjnych firmy.

Przeczytaj artykuł: Sezon wakacyjny a praca tymczasowa

Outsourcing czy praca tymczasowa?

Podsumowując, najważniejsze różnice między outsourcingiem a pracą tymczasową to:

outsourcing a praca tymczasowa

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który model jest lepszy. Wszystko zależy od potrzeb klienta, a w wyborze najdogodniejszego rozwiązania powinien pomóc doświadczony opiekun handlowy. Można jednak założyć, że outsourcować warto te procesy, które nie są skomplikowane i nie są kluczowe dla funkcjonowania biznesu, ale ich realizacja jest czasochłonna i problematyczna dla przedsiębiorstwa. Dzięki outsourcingowi takich procesów czy zadań można lepiej wykorzystywać własne zasoby i ich potencjał do rozwoju kluczowych obszarów działalności firmy.

Praca tymczasowa będzie natomiast najlepszym rozwiązaniem, jeśli firma ma stały lub okresowy problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby pracowników lub pracowników o odpowiednich kompetencjach, a także kiedy skala procesów rekrutacyjnych jest zbyt duża, żeby realizować je jedynie własnymi siłami. W przypadku pracy tymczasowej należy również mieć na uwadze fakt, że przepisy ściśle regulują czas zatrudniania pracowników, którzy nie mogą być zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na czas dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy.

Przeczytaj również: Czy warto współpracować z więcej niż jedną agencją zatrudnienia?