Posiadamy różne oferty pracy na terenie Śląska, każda z nich jest inna. Niektóre dają możliwość pracy tylko na jedną zmianę lub w weekendy.

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

W Agencji Zatrudnienia PowerJobs termin wypłaty wynagrodzenia jest zależny od formy zatrudnienia, która obowiązuje nas w danej firmie.

Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę tymczasową – wynagrodzenie jest wypłacane każdego 10-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.
2. Umowa zlecenie – pensja jest wypłacana każdego 20-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 20 sierpnia.
Wynagrodzenie możesz otrzymać na podany przez Ciebie przy podpisywaniu umowy rachunek bankowy lub jeśli nie podałeś numeru konta bankowego, pensja będzie do odbioru w gotówce.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

W przypadku zagubienia świadectwa pracy prosimy o kontakt z Agencją PowerJobs. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Pracownika formie – wydanie w biurze, wysyłka na wskazany adres.

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak pojawiające się zapytania w tej kwestii rozpatrywane są indywidualnie. Dla przykładu – wypłaciliśmy zaliczkę naszemu pracownikowi, któremu podczas wichury wiatr zerwał dach. Zawsze staramy się pomóc pracownikom, więc jeśli znajdują się w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.

Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.

Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

Obecnie darmowy przejazd pracowniczy jest oferowany przez NGK Ceramics w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej oraz Jiffy Packaging w Gliwicach. NGK obsługuje takie kierunki, jak: Zabrze, Gliwice, Knurów, Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Będzin, Bytom i Poręba. Być może niebawem, wraz z zapotrzebowaniem, pojawią się kolejne trasy. Z kolei do Jiffy Packaging można bezpłatnie dojechać z Zabrza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Rudzińca i Gliwic.

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (agencja zatrudnienia). To ona, jako pracodawca, zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT. Zgodnie z prawem, pracownik tymczasowy (zatrudniony przez agencję pracy) nie może być zatrudniony na gorszych warunkach niż pracownik zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której wykonywana jest praca. Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy, w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli projekt w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

W zależności od projektu, czas, po którym firma może przejąć pracownika różni się. Zależy to przede wszystkim od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie.

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, dlatego zawsze będzie wyższa niż stawka netto.

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

W CV należy zawrzeć swoje dane: osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części powinny zostać zamieszczone informacje o wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł) i doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą nam w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV? Szablony CV wraz z instrukcją wypełnienia znajdziesz tutaj.

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer telefonu do opiekuna projektu.

Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek za godziny nocne wynosi minimum 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (wynagrodzenie minimalne brutto w 2020 r. to 2600,00 zł). W tym roku stawki dodatku brutto wahają się od 2,83 zł do 3,25 zł za godzinę. Pracodawca może ustalić wyższy dodatek.

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Zgodnie z jednym z poglądów, 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych biegnie we wszystkich dniach z wyjątkiem niedziel i 13. świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Okres wypowiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. sobota).

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

Prawidłowe wyliczenie miesiąca to ustanowienie go jako 30 dni. Nieobecności typu nieobecność nieusprawiedliwiona, urlop bezpłatny pomniejsza ilość 30 dni jako miesiąc, tzn. jeśli pracownik był zatrudniony 2 stycznia, to po 30 dniach nabywa prawo do urlopu, ale jeśli w ciągu tych 30 dni był na 5 dniach urlopu bezpłatnego, to termin nabycia prawa do urlopu przesuwa się o 5 dni.

Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 17 ustawy.

Rozliczenie roczne PIT 11 zgodnie z przepisami mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy formą tradycyjnej poczty listem zwykłym, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Aplikując na nasze oferty pracy zamieszczone na stronie www.powerjobs.pl oraz na portalach pracy, przechodzisz do formularza aplikacyjnego, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF (te formaty są akceptowane przez nasz system). Ze względów bezpieczeństwa w formularzu nie można załączać dokumentów w formie JPG, ODT i RTF. W tej sytuacji polecamy przerobienie swojego pliku na dozwolony format (PDF, DOC lub DOCX) i przesłanie go za pomocą formularza aplikacyjnego. Można również wysłać swój dokument aplikacyjny na adres praca@powerjobs.pl .
Pamiętaj w tytule bądź w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Przestój to nieplanowana przerwa w funkcjonowaniu zakładu, podczas której pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy. Najczęstszymi przyczynami przestoju są: awaria urządzeń, brak odpowiednich zabezpieczeń lub materiałów, warunki atmosferyczne lub strajk. Przyczyny przestoju mogą być też ekonomiczne, jak np. zagrożenie epidemiczne. Jeśli przestój nie wynika z winy pracownika, to w trakcie jego trwania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej stawki podstawowej (bez premii i dodatków) lub 60% wynagrodzenia miesięcznego, jeśli stawka podstawowa nie została ustalona. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli przestój wynika z winy pracownika. Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikom inne zadania, które mieszczą się w obrębie ich kompetencji i możliwości. W przypadku umowy zlecenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę, dlatego w czasie przestoju nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, chyba że zleceniodawca postanowi inaczej.

Od umowy zlecenia istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Zwolnienie z odprowadzania składek społecznych obowiązuje tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Będąc na umowie zleceniu można pójść bezpłatnie do lekarza i skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Za dni nieobecne pracy ze względu na chorobę wynagrodzenie opłaca ZUS w wysokości 80% wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy.  Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni. Nie ma obowiązku wysyłki listem poleconym, jednak pracodawcy często korzystają z tej formy.

Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Zleceniobiorca objęty jest z mocy ustawy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z chwilą złożenia oświadczenia z prośbą o objęcie tym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie chorobowe uprawnia do zasiłku chorobowego, zasiłków opiekuńczych, zasiłku wypadkowego (czyli potocznie zwanym L-4). Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego zostanie przesłane przez pracodawcę do ZUS-u w ciągu 7 dni od złożenia prośby przez pracownika.

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku. Zwolnienie obowiązuje również w miesiącu, w którym podatnik kończy 26. rok życia, lecz jedynie do przychodów otrzymanych nie później niż w dniu urodzin. (jeśli urodziłeś się 11.06 i wynagrodzenie zostało przelane 10.06 zwolnienie Ci przysługuje, jeśli urodziłeś się 09.06 i wynagrodzenie zostało przelane 10.06 zwolnienie nie przysługuje).

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników (pracodawców i zleceniodawców). Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga w podatku dla młodych osób nie zwalnia Cię z zapłaty obowiązkowych składek na ZUS i NFZ (np. jeśli pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie).

Od 2020r. nie trzeba składać oświadczeń w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób poniżej 26 roku życia. Takim zwolnieniem jesteś objęty automatycznie na podstawie daty urodzenia lub numeru PESEL.

Członków rodziny możesz zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pracując na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Zgłoszenia można dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.

Do członków rodziny zalicza się:

 • małżonka nie podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia przez nie 18 lat (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.

Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny.

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Rozróżniamy dwie grupy pracowników nieletnich:  pierwsza to osoby w wieku od 16 do 18 lat, a druga to osoby, które nie ukończyły 16. roku życia. Osoby należące do pierwszej grupy mogą zostać zatrudnione przy pracach lekkich lub w celu przygotowania zawodowego. Natomiast praca dla nieletnich w przedziale wiekowym od 13 do 15 lat obejmuje zatrudnienie wyłącznie na rzecz działalności kulturalnej, artystycznej, reklamowej lub sportowej. Dodatkowo nieletni muszą posiadać zgodę rodzica na wykonywanie pracy.

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.

Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.

Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych najlepiej szukać na stronach rządowych:
Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów, to powinieneś zwrócić się do PIP-u.

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Praca za pośrednictwem PowerJobs jest w oparciu o polską umowę o pracę tymczasową.

Nie ma konieczności znajomości języka francuskiego, niemniej jednak jest to atut, premiowany dodatkiem do wynagrodzenia.

Koszt dojazdu do Francji leży po stronie pracownika.

To zależy od projektu, niemniej jeśli nadgodziny są przewidziane – od razu informujemy o tym oraz o szacowanym zarobku wraz z nadgodzinami.

Wynagrodzenie jest wypłacane każdego 10-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.
Przy podpisywaniu umowy podajesz numer rachunku bankowego, na który przelewamy wypłatę.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

W przypadku zagubienia świadectwa pracy prosimy o kontakt z Agencją PowerJobs. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Pracownika formie – wydanie w biurze, wysyłka na wskazany adres.

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak pojawiające się zapytania w tej kwestii rozpatrywane są indywidualnie. Dla przykładu – wypłaciliśmy zaliczkę naszemu pracownikowi, któremu podczas wichury wiatr zerwał dach. Zawsze staramy się pomóc pracownikom, więc jeśli znajdują się w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.

Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.

Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

ZUS dla osób oddelegowanych do pracy we Francji jest odprowadzany minimum od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, które na rok 2020 wynosi 5227 zł. Jeżeli natomiast przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu (np. w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął pracę pod koniec miesiąca), podstawę wymiaru składek stanowi wtedy faktycznie uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podwyższenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że odprowadzamy składki do ZUS od jeszcze wyższej kwoty.

Oferty pracy we Francji są ofertami pracy tymczasowej. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym do Francji podpisujemy umowę o pracę na czas określony. Przed podjęciem zatrudnienia kandydat uzyskuje informację od rekrutera, na jak długi czas wyjeżdża do pracy – wszystko jednak zależy od zapotrzebowania danej firmy. Z reguły pierwsza umowa zawierana jest na okres 7 dni, a jeśli obie strony są zadowolone ze współpracy – wówczas z przyjemnością ją przedłużamy. Cenimy sobie solidność naszych pracowników i bardzo chętnie nawiązujemy długofalową współpracę. Działamy legalnie, a podstawę prawną naszego funkcjonowania znajdziesz w Art. 7. 1 w Rozdziale II „Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej” Ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (agencja zatrudnienia). To ona, jako pracodawca, zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT. Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy, w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli projekt w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

W zależności od projektu, czas, po którym firma może przejąć pracownika różni się. Zależy to przede wszystkim od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie.

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, dlatego zawsze będzie wyższa niż stawka netto.

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

W CV należy zawrzeć swoje dane: osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części powinny zostać zamieszczone informacje o wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł) i doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą nam w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV? Szablony CV wraz z instrukcją wypełnienia znajdziesz tutaj.

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer telefonu do opiekuna projektu.

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Zgodnie z jednym z poglądów, 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych biegnie we wszystkich dniach z wyjątkiem niedziel i 13. świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Okres wypowiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. sobota).

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Rozliczenie roczne PIT 11 zgodnie z przepisami mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy formą tradycyjnej poczty listem zwykłym, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Aplikując na nasze oferty pracy zamieszczone na stronie www.powerjobs.pl oraz na portalach pracy, przechodzisz do formularza aplikacyjnego, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF (te formaty są akceptowane przez nasz system). Ze względów bezpieczeństwa w formularzu nie można załączać dokumentów w formie JPG, ODT i RTF. W tej sytuacji polecamy przerobienie swojego pliku na dozwolony format (PDF, DOC lub DOCX) i przesłanie go za pomocą formularza aplikacyjnego. Można również wysłać swój dokument aplikacyjny na adres praca.francja@powerjobs.pl .
Pamiętaj w tytule bądź w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Tak, oczywiście. Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy za granicą ma wyrobioną kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwala ona na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia.

Niektóre z naszych projektów we Francji mają system rotacyjny – osiem tygodni pracy i dwa tygodnie wolnego. Informację o takim systemie pracy znajdziesz w ogłoszeniu lub uzyskasz ją podczas rozmowy z naszym rekruterem.

Tak, jest taka możliwość. Przy zmianie umowy na francuską kandydat otrzymuje podwyżkę płacy. Możliwość przejęcia pracownika przez klienta dotyczy zawsze, tylko i wyłącznie pracowników rzetelnych, wywiązujących się ze swoich obowiązków.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy.  Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni. Nie ma obowiązku wysyłki listem poleconym, jednak pracodawcy często korzystają z tej formy.

Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Członków rodziny możesz zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pracując na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Zgłoszenia można dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.

Do członków rodziny zalicza się:

 • małżonka nie podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia przez nie 18 lat (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.

Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny.

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.

Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.

Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych najlepiej szukać na stronach rządowych:
Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów, to powinieneś zwrócić się do PIP-u.

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Praca za pośrednictwem PowerJobs jest w oparciu o polską umowę o pracę tymczasową.

To zależy od projektu. Znajomość języka niemieckiego zawsze jest atutem, ale najczęściej nie jest to wymóg konieczny. Niektóre z naszych ofert wymagają znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Koszt dojazdu do Niemiec leży po stronie pracownika.

To zależy od projektu, niemniej jeśli nadgodziny są przewidziane – od razu informujemy o tym oraz o szacowanym zarobku wraz z nadgodzinami.

Wynagrodzenie jest wypłacane każdego 10-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.
Przy podpisywaniu umowy podajesz numer rachunku bankowego, na który przelewamy wypłatę.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

W przypadku zagubienia świadectwa pracy prosimy o kontakt z Agencją PowerJobs. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Pracownika formie – wydanie w biurze, wysyłka na wskazany adres.

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak pojawiające się zapytania w tej kwestii rozpatrywane są indywidualnie. Dla przykładu – wypłaciliśmy zaliczkę naszemu pracownikowi, któremu podczas wichury wiatr zerwał dach. Zawsze staramy się pomóc pracownikom, więc jeśli znajdują się w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.

Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.

Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

ZUS dla osób oddelegowanych do pracy w Niemczech jest odprowadzany minimum od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, które na rok 2020 wynosi 5227 zł. Jeżeli natomiast przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu (np. w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął pracę pod koniec miesiąca), podstawę wymiaru składek stanowi wtedy faktycznie uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podwyższenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że odprowadzamy składki do ZUS od jeszcze wyższej kwoty.

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (agencja zatrudnienia). To ona, jako pracodawca, zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT.  Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy, w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli projekt w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

W zależności od projektu, czas, po którym firma może przejąć pracownika różni się. Zależy to przede wszystkim od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie.

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, dlatego zawsze będzie wyższa niż stawka netto.

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

W CV należy zawrzeć swoje dane: osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części powinny zostać zamieszczone informacje o wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł) i doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą nam w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV? Szablony CV wraz z instrukcją wypełnienia znajdziesz tutaj.

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer telefonu do opiekuna projektu.

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Zgodnie z jednym z poglądów, 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych biegnie we wszystkich dniach z wyjątkiem niedziel i 13. świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Okres wypowiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. sobota).

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Rozliczenie roczne PIT 11 zgodnie z przepisami mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy formą tradycyjnej poczty listem zwykłym, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Aplikując na nasze oferty pracy zamieszczone na stronie www.powerjobs.pl oraz na portalach pracy, przechodzisz do formularza aplikacyjnego, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF (te formaty są akceptowane przez nasz system). Ze względów bezpieczeństwa w formularzu nie można załączać dokumentów w formie JPG, ODT i RTF. W tej sytuacji polecamy przerobienie swojego pliku na dozwolony format (PDF, DOC lub DOCX) i przesłanie go za pomocą formularza aplikacyjnego. Można również wysłać swój dokument aplikacyjny na adres praca.niemcy@powerjobs.pl .
Pamiętaj w tytule bądź w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Tak, oczywiście. Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy za granicą ma wyrobioną kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwala ona na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia.

Nie mamy ofert pracy w Niemczech z systemem rotacyjnym. Nie wykluczamy, że takie oferty w niedalekiej przyszłości się pojawią.

Tak, jest taka możliwość i ta praktyka jest dosyć często stosowana przez naszych niemieckich klientów. Przy zmianie umowy na niemiecką kandydat otrzymuje podwyżkę płacy. Możliwość przejęcia pracownika przez klienta dotyczy zawsze, tylko i wyłącznie pracowników rzetelnych, wywiązujących się ze swoich obowiązków.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy.  Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni. Nie ma obowiązku wysyłki listem poleconym, jednak pracodawcy często korzystają z tej formy.

Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Członków rodziny możesz zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pracując na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Zgłoszenia można dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.

Do członków rodziny zalicza się:

 • małżonka nie podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia przez nie 18 lat (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.

Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny.

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.

Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.

Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych najlepiej szukać na stronach rządowych:
Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów, to powinieneś zwrócić się do PIP-u.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?