Posiadamy różne oferty pracy na terenie Śląska, każda z nich jest inna. Niektóre dają możliwość pracy tylko na jedną zmianę lub w weekendy.

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. PowerJobs to agencja pracy tymczasowej, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Praca za pośrednictwem PowerJobs jest w oparciu o polską umowę o pracę tymczasową.

Nie ma konieczności znajomości języka francuskiego, niemniej jednak jest to atut.

Koszt dojazdu do Francji leży po stronie pracownika.

To zależy od projektu, niemniej jeśli nadgodziny są przewidziane – od razu informujemy o tym oraz o szacowanym zarobku wraz z nadgodzinami.

W Agencji Pracy Tymczasowej PowerJobs termin wypłaty wynagrodzenia jest zależny od formy zatrudnienia, która obowiązuje nas w danej firmie.

Forma zatrudnienia:
1. Umowa o pracę tymczasową – wynagrodzenie jest wypłacane każdego 10-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.
2. Umowa zlecenie – pensja jest wypłacana każdego 20-tego dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 20 sierpnia.
Wynagrodzenie możesz otrzymać na podany przez Ciebie przy podpisywaniu umowy rachunek bankowy lub jeśli nie podałeś numeru konta bankowego, pensja będzie do odbioru w gotówce.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

W przypadku zagubienia świadectwa pracy prosimy o kontakt z Agencją PowerJobs. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Pracownika formie – wydanie w biurze, wysyłka na wskazany adres.

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak pojawiające się zapytania w tej kwestii rozpatrywane są indywidualnie. Dla przykładu – wypłaciliśmy zaliczkę naszemu pracownikowi, któremu podczas wichury wiatr zerwał dach. Zawsze staramy się pomóc pracownikom, więc jeśli znajdują się w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.

Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.

Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

Na ten moment możliwość taką daje tylko NGK Ceramics w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. Obsługiwane są takie kierunki jak: Zabrze, Gliwice, Knurów, Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Będzin, Bytom, Poręba. Być może niebawem, wraz z zapotrzebowaniem, pojawią się kolejne trasy.

W przypadku gdy została ustalona francuska rezydencja podatkowa pracownik ma obowiązek rozliczenia się z podatku we Francji. We francuskim prawie rezydencja podatkowa została określona przepisami art. 4B Kodeksu podatkowego (Code général des impôts). Wszystkim osobom fizycznym zobowiązanym do składania we Francji deklaracji podatkowej francuskie organy podatkowe nadają numer NIF, czyli numer identyfikacji podatkowej (Numéro d’Identification Fiscale). Jest on nadawany przy rejestracji danej osoby w bazie danych administracji podatkowej. Od 1 stycznia 2019 roku odprowadzany jest tak zwany francuski podatek u źródła (PAS). Oznacza to, że w przypadku wynagrodzeń otrzymanych na podstawie umowy o pracę, pracodawca pobiera podatek u źródła i przekazuje kwotę pobranego podatku urzędowi skarbowemu.

Dochód uzyskany za granicą i opodatkowany we Francji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce i w tym przypadku stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Nie oznacza to jednak, że pracownik jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania rocznego w polskim urzędzie skarbowym, bowiem dochód uzyskany za granicą jest brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny w Polsce. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:
– osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
– pracownik będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć rozliczenie PIT z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dlatego do końca lutego każdego roku do pracowników wysyłany jest druk PIT 11, a w późniejszych miesiącach francuska nota informacyjna, na podstawie której możliwe jest złożenie zeznania rocznego w urzędzie francuskim. PowerJobs Sp. z o.o. chcąc ułatwić swoim pracownikom formalności związane z rozliczeniem, podjęło współpracę z zagranicznym biurem podatkowym, które dokona złożenia zeznania w odpowiednim urzędzie. Aby tak się stało, w styczniu następującym po roku, którego dotyczy rozliczenie roczne, pracownik powinien dostarczyć do nas wypełniony, przygotowany przez nas corocznie druk pełnomocnictwa, w którym wyznaczy reprezentanta we Francji. Pytając o druk można zapytać też o cenę usługi, która z reguły waha się w okolicach 100-150€ i jest uzależniona od stopnia skomplikowania danego rozliczenia. Druk upoważnia reprezentanta we Francji do:
– sporządzenia i podpisania deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych za dany rok,
– otrzymywania od francuskiej administracji podatkowej wszelkiej korespondencji podatkowej.

ZUS dla osób oddelegowanych do pracy we Francji jest odprowadzany minimum od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, które na rok 2019 wynosi 4765 zł. Jeżeli natomiast przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu (np. w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął pracę pod koniec miesiąca), podstawę wymiaru składek stanowi wtedy faktycznie uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podwyższenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że odprowadzamy składki do ZUS od jeszcze wyższej kwoty.

Oferty pracy we Francji PowerJobs Sp. zo.o. są ofertami pracy tymczasowej. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym do Francji podpisujemy umowę o pracę na czas określony. Przed podjęciem zatrudnienia kandydat uzyskuje informację od rekrutera, na jak długi czas wyjeżdża do pracy – wszystko jednak zależy od zapotrzebowania danej firmy. Z reguły pierwsza umowa zawierana jest na okres 7 dni, a jeśli obie strony są zadowolone ze współpracy –  wówczas z przyjemnością ją przedłużamy. Cenimy sobie solidność naszych pracowników i bardzo chętnie nawiązujemy długofalową współpracę. Działamy legalnie, a podstawę prawną naszego funkcjonowania znajdziesz w Art. 7. 1 w Rozdziale II „Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej” Ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?