Często zadawane pytania

Częste pytania FAQ icon kraj pl

Polska

Częste pytania FAQ icon kraj fr

Francja

Częste pytania FAQ icon kraj de

Niemcy

Częste pytania FAQ icon kraj pl

Polska

pokaż pytania pokaż pytania

Czy są oferty pracy, gdzie można pracować tylko na jedną zmianę / w weekendy?

W każdym ogłoszeniu zawieramy informację o systemie zmianowym i godzinach pracy. Możliwość elastycznego grafiku czy wyboru tylko jednej zmiany ustalamy indywidualnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy można pracować w oparciu o umowę zlecenia / umowę o pracę / „na czarno”?

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty?

W agencji zatrudnienia PowerJobs termin wypłaty wynagrodzenia jest zależny od formy zatrudnienia:
– umowa o pracę tymczasową – wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.
– umowa zlecenia – pensja jest wypłacana 20. dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 20 sierpnia.
Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Czy jest możliwa wypłata zaliczek na wynagrodzenie?

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak pojawiające się zapytania w tej kwestii rozpatrywane są indywidualnie. Dla przykładu – wypłaciliśmy zaliczkę naszemu pracownikowi, któremu podczas wichury wiatr zerwał dach. Zawsze staramy się pomóc pracownikom, więc jeśli znajdują się w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Dlaczego w wynagrodzeniu nie ma naliczonej premii?

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.
Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.
Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

Zgubiłem świadectwo pracy. Jak mogę uzyskać jego duplikat?

Jeśli zagubiłeś świadectwo pracy, skontaktuj się z nami. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Ciebie formie. Świadectwo możesz odebrać osobiście, w jednym z biur PowerJobs, możemy je także wysłać na wskazany przez Ciebie adres.

Czy jest możliwość otrzymywania wynagrodzenia w formie tygodniówek?

Nie wypłacamy tygodniówek.

Które firmy oferują zorganizowany, bezpłatny dojazd do pracy?

Obecnie darmowy przejazd pracowniczy jest oferowany przez NGK Ceramics w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej oraz Brembo w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy i tras dojazdu możesz znaleźć na stronie z ofertą NGK Ceramics i Brembo.

Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne? Jakie jest wynagrodzenie za usługę rekrutacyjną?

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

Po jakim czasie mogę zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której wykonuję pracę?

Czas, po którym firma może przejąć pracownika tymczasowego różni się w zależności od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie. Maksymalny czas zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej to 18 miesięcy u jednego pracodawcy użytkownika.

Która stawka jest „na rękę” – brutto czy netto?

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Kto płaci za badania wstępne?

Koszt badań wstępnych i okresowych ponosi pracodawca.

Jaka jest różnica między zatrudnieniem przez agencję pracy, a bezpośrednio pod firmą?

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Agencja pracy, jako pracodawca zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT. Zgodnie z prawem, pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy nie może być zatrudniony na gorszych warunkach niż pracownik zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której wykonywana jest praca. Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli praca w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

Co powinno zawierać CV kandydata starającego się o pracę tymczasową?

W CV zawrzyj swoje dane osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części zamieść informacje o doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków) i wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV?. Przy stworzeniu Curriculum Vitae pomocne będą szablony CV.

Pracuję w PowerJobs, do kogo mam się zwrócić z prośbą o przedłużenie umowy?

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera, bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer bezpośredni do opiekuna projektu.

Ile wynosi dodatek za pracę w godzinach nocnych?

Dodatek za godziny nocne wynosi minimum 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W tym roku stawki dodatku brutto wahają się od 3,79 zł do 4,74 zł za godzinę. Pracodawca może ustalić wyższy dodatek.

Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę ma pracownik tymczasowy?

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
– za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
– za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Zgodnie z jednym z poglądów, 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych biegnie we wszystkich dniach z wyjątkiem niedziel i 13. świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Okres wypowiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. sobota).
Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.
Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Ile dni urlopu przysługuje na umowie o pracę tymczasową?

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.
Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.
Prawidłowe wyliczenie miesiąca to ustanowienie go jako 30 dni. Nieobecności typu nieobecność nieusprawiedliwiona, urlop bezpłatny pomniejsza ilość 30 dni jako miesiąc, tzn. jeśli pracownik był zatrudniony 2 stycznia, to po 30 dniach nabywa prawo do urlopu, ale jeśli w ciągu tych 30 dni był na 5 dniach urlopu bezpłatnego, to termin nabycia prawa do urlopu przesuwa się o 5 dni.
Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 17 ustawy.

Rozliczenie roczne (PIT) – kiedy i w jakiej formie jest przekazywane?

Zgodnie z przepisami, rozliczenie roczne PIT-11 mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy rozliczenie drogą elektroniczną. Jeżeli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy PIT-11 pocztą, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Nie dostałem jeszcze PIT-u za grudzień (rozpocząłem pracę w grudniu), kiedy go dostanę?

Zgodnie z prawem, jeśli wynagrodzenie za grudzień zostało wypłacone w styczniu, wówczas PIT-11 otrzymasz w lutym w kolejnym roku.

Nie udało mi się wysłać CV poprzez stronę internetową. W jaki sposób mogę dostarczyć swoją aplikację?

Aplikując na nasze oferty pracy, przechodzisz do formularza, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF. Możesz również wysłać CV na adres praca@powerjobs.pl. Pamiętaj, aby w tytule lub w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Jakie składki są opłacane na umowie zleceniu? Czy mogę bezpłatnie pójść do lekarza i skorzystać z L4?

Od umowy zlecenia istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Zwolnienie z odprowadzania składek społecznych obowiązuje tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Będąc na umowie zleceniu można pójść bezpłatnie do lekarza i skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Za dni nieobecne pracy ze względu na chorobę wynagrodzenie opłaca ZUS w wysokości 80% wynagrodzenia zasadniczego.

Czy na umowie zleceniu jestem objęty ubezpieczeniem chorobowym?

Zleceniobiorca objęty jest z mocy ustawy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z chwilą złożenia oświadczenia z prośbą o objęcie tym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie chorobowe uprawnia do zasiłku chorobowego, zasiłków opiekuńczych, zasiłku wypadkowego (czyli potocznie zwanym L4). Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego zostanie przesłane przez pracodawcę do ZUS-u w ciągu 7 dni od złożenia prośby przez pracownika.

Jakimi rodzajami ubezpieczeń jest objęty pracownik na umowie o pracę tymczasową?

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę, czyli składki:
– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– chorobowe,
– zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Jakie są zasady wydawania świadectw pracy (po jakim okresie, forma wysyłki)?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy.  Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni.
Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Na jaki okres może być zatrudniony pracownik u tego samego pracodawcy użytkownika (czyli w firmie, w której wykonuje pracę)?

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Czy pracując przez agencję pracy, otrzymuję niższe wynagrodzenie niż pracownik zatrudniony bezpośrednio u pracodawcy?

Zgodnie z prawem, pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak pracownik zatrudniony bezpośrednio, który ma takie same obowiązki, wymiar pracy i kwalifikacje.

Mam małe dziecko, czy przysługują mi jakieś dodatki?

Nie, nie oferujemy żadnych dodatków dla rodziców.

Kiedy i na jakich warunkach może rozpocząć pracę osoba niepełnoletnia?

Rozróżniamy dwie grupy pracowników nieletnich:  pierwsza to osoby w wieku od 16 do 18 lat, a druga to osoby, które nie ukończyły 16. roku życia. Osoby należące do pierwszej grupy mogą zostać zatrudnione przy pracach lekkich lub w celu przygotowania zawodowego. Natomiast praca dla nieletnich w przedziale wiekowym od 13 do 15 lat obejmuje zatrudnienie wyłącznie na rzecz działalności kulturalnej, artystycznej, reklamowej lub sportowej. Dodatkowo nieletni muszą posiadać zgodę rodzica na wykonywanie pracy.

Czy macie oferty pracy dorywczej lub dla studentów z możliwością ustalania grafiku?

Aktualnie nie posiadamy takich ofert.

Czy macie oferty pracy dla osób niepełnoletnich?

Nie. Swoje oferty kierujemy do osób pełnoletnich.

Czy do przelewu wynagrodzenia mogę wskazać konto bankowe innej osoby?

Tak, jest to możliwe. Przy wypełnianiu dokumentów do zatrudnienia należy podać numer bankowy i dane właściciela rachunku bankowego.

Jaką kwotę z wynagrodzenia może zająć komornik?

Komornik może zająć do 60% wynagrodzenia, jednak zajmowana kwota nie może przekroczyć wysokości najniższej krajowej. Wyjątkiem są alimenty – wówczas komornik może zająć do 60% wynagrodzenia minimalnego.

Czy zatrudniacie osoby niepełnosprawne?

Nie dyskryminujemy osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacyjnym, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Wymiar urlopu pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 20 lub 26 dni (liczba zależna od stażu pracy) i dodatkowo 10 dni.

Czy organizujecie zakwaterowanie?

Nie zajmujemy się organizacją zakwaterowania na terenie Polski. W przypadku pracy za granicą – tak.

Czy mogę wykonać badania wstępne w innej przychodni, niż wskazana przez przyszłego pracodawcę?

Tak, najlepiej po wcześniejszym ustaleniu z pracodawcą.

Jaki jest okres wypowiedzenia na umowie o pracę?

Zgodnie z Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia jest zależny od okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia można skrócić, rozwiązując umowy o pracę za porozumieniem stron.

Co to jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

Czy dostanę wynagrodzenie za czas przestoju w firmie?

Przestój to nieplanowana przerwa w funkcjonowaniu zakładu, podczas której pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy. Najczęstszymi przyczynami przestoju są: awaria urządzeń, brak odpowiednich zabezpieczeń lub materiałów, warunki atmosferyczne lub strajk. Przyczyny przestoju mogą być też ekonomiczne, jak np. zagrożenie epidemiczne. Jeśli przestój nie wynika z winy pracownika, to w trakcie jego trwania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej stawki podstawowej (bez premii i dodatków) lub 60% wynagrodzenia miesięcznego, jeśli stawka podstawowa nie została ustalona. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli przestój wynika z winy pracownika. Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikom inne zadania, które mieszczą się w obrębie ich kompetencji i możliwości. W przypadku umowy zlecenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę, dlatego w czasie przestoju nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, chyba że zleceniodawca postanowi inaczej.

Kto może skontrolować pracownika podczas trwania L4? Jakie są formy kontroli?

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26. roku życia.

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku. Zwolnienie obowiązuje również w miesiącu, w którym podatnik kończy 26. rok życia, lecz jedynie do przychodów otrzymanych nie później niż w dniu urodzin. (jeśli urodziłeś się 11.06 i wynagrodzenie zostało przelane 10.06 zwolnienie Ci przysługuje, jeśli urodziłeś się 09.06 i wynagrodzenie zostało przelane 10.06 zwolnienie nie przysługuje).
Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników (pracodawców i zleceniodawców). Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.
Ulga w podatku dla młodych osób nie zwalnia Cię z zapłaty obowiązkowych składek na ZUS i NFZ (np. jeśli pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie).
Zwolnieniem z podatku dochodowego jesteś objęty automatycznie na podstawie daty urodzenia lub numeru PESEL.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia – kogo można, w jakiej sytuacji i na jakiej umowie?

Członków rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pracując na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Zgłoszenia możesz dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.
Do członków rodziny zalicza się:
– małżonka, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
– własne dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia 18 roku życia (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
– wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.
Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny, zatem nie możesz ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy (urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie, urlopy okolicznościowe) – komu przysługują, w jakiej liczbie, jak są rozliczane?

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.
Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.
Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Co to jest odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika, na kogo jest nakładana?

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Gdzie można znaleźć akty prawne regulujące warunki pracy (kodeks pracy, kodeks cywilny)? Komu można zgłaszać nieprawidłowości?

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych dostępne są na stronach rządowych:
Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Częste pytania FAQ icon kraj fr

Francja

pokaż pytania pokaż pytania

Czy można pracować w oparciu o umowę zlecenie / umowę o pracę / „na czarno”?

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Czy umowa jest na polskich czy francuskich warunkach?

Praca za pośrednictwem PowerJobs jest w oparciu o polską umowę o pracę tymczasową.

Czy jadąc do pracy za granicę, muszę znać język obcy?

Posiadamy stanowiska w branży gastronomicznej lub hotelarskiej, gdzie jest wymagana znajomość języka obcego – angielskiego lub francuskiego. Natomiast w innych branżach znajomość języka obcego często nie jest wymagana.

Czy pokrywacie koszt dojazdu do Francji?

Standardowo zawracamy po przepracowanym miesiącu 50 euro netto. W przypadku pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej zwracamy koszt dojazdu oraz powrotu po zakończonej umowie w kwocie 110 euro netto w jedną stronę.

Czy są nadgodziny?

To zależy od firmy, w której wykonywana jest praca, niemniej jeśli nadgodziny są przewidziane – od razu informujemy o tym oraz o szacowanym zarobku wraz z nadgodzinami.

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty?

Wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Zgubiłem świadectwo pracy. Jak mogę uzyskać jego duplikat?

Jeśli zagubiłeś świadectwo pracy, skontaktuj się z nami. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Ciebie formie. Świadectwo możesz odebrać osobiście, w jednym z biur PowerJobs, możemy je także wysłać na wskazany przez Ciebie adres.

Czy jest możliwa wypłata zaliczek na wynagrodzenie?

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak z powodu trudnej sytuacji wszystkie sprawy rozpatrujemy indywidualnie. W przypadku przyznania zaliczki, jest ona wypłacana po przepracowaniu pierwszych 2 tygodni. Zawsze staramy się pomóc pracownikom. Jeśli znajdują się oni w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Dlaczego w wynagrodzeniu nie ma naliczonej premii?

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.
Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.
Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

Od jakiego wynagrodzenia płacony jest ZUS, gdy pracuję we Francji?

ZUS dla osób oddelegowanych do pracy we Francji jest odprowadzany minimum od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli natomiast przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu (np. w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął pracę pod koniec miesiąca), podstawę wymiaru składek stanowi wtedy faktycznie uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podwyższenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że odprowadzamy składki do ZUS od jeszcze wyższej kwoty.

Jaki rodzaj umowy jest podpisywany, gdy wyjeżdżam do pracy we Francji?

Oferty pracy we Francji są ofertami pracy tymczasowej. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym do Francji podpisujemy umowę o pracę na czas określony. Przed podjęciem zatrudnienia kandydat uzyskuje informację od rekrutera, na jak długi czas wyjeżdża do pracy – wszystko jednak zależy od zapotrzebowania danej firmy. Cenimy sobie solidność naszych pracowników i bardzo chętnie nawiązujemy długofalową współpracę. Działamy legalnie, a podstawę prawną naszego funkcjonowania znajdziesz w Art. 7. 1 w Rozdziale II „Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej” Ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne? Jakie jest wynagrodzenie za usługę rekrutacyjną?

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

Jaka jest różnica między zatrudnieniem przez agencję pracy, a bezpośrednio pod firmą?

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (agencja zatrudnienia). To ona, jako pracodawca, zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT. Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy, w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli projekt w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

Po jakim czasie mogę zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której wykonuję pracę?

Czas, po którym firma może przejąć pracownika tymczasowego różni się w zależności od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie.

Która stawka jest „na rękę” – brutto czy netto?

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Co to jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

Co powinno zawierać CV kandydata starającego się o pracę tymczasową?

W CV zawrzyj swoje dane osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części zamieść informacje o doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków) i wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV?. Przy stworzeniu Curriculum Vitae pomocne będą szablony CV.

Pracuję w PowerJobs, do kogo mam się zwrócić z prośbą o przedłużenie umowy?

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera, bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer bezpośredni do opiekuna projektu.

Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę ma pracownik tymczasowy?

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.
Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Rozliczenie roczne (PIT) – kiedy i w jakiej formie jest przekazywane?

Zgodnie z przepisami, rozliczenie roczne PIT-11 mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy rozliczenie drogą elektroniczną. Jeżeli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy PIT-11 pocztą, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Nie udało mi się wysłać CV poprzez stronę internetową. W jaki sposób mogę dostarczyć swoją aplikację?

Aplikując na nasze oferty pracy, przechodzisz do formularza, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF. Możesz również wysłać CV na adres praca@powerjobs.pl. Pamiętaj, aby w tytule lub w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Jakimi rodzajami ubezpieczeń jest objęty pracownik na umowie o pracę tymczasową?

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę, czyli składki:
– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– chorobowe,
– zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Czy jadąc do pracy za granicę mogę liczyć na pomoc medyczną?

Tak, oczywiście. Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy za granicą ma wyrobioną kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwala ona na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia.

Czy jest możliwość przejęcia pracownika pod firmę francuską?

Tak, jest taka możliwość. Przy zmianie umowy na francuską kandydat otrzymuje podwyżkę płacy. Możliwość przejęcia pracownika przez klienta dotyczy zawsze, tylko i wyłącznie pracowników rzetelnych, wywiązujących się ze swoich obowiązków.

Jakie są zasady wydawania świadectw pracy (po jakim okresie, forma wysyłki)?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy. Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni.
Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia – kogo można, w jakiej sytuacji i na jakiej umowie?

Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możesz dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.
Do członków rodziny zalicza się:
– małżonka, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
– własne dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia 18 roku życia (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
– wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.
Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny, zatem nie możesz ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skontrolować pracownika podczas trwania L4? Jakie są formy kontroli?

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Na jaki okres może być zatrudniony pracownik u tego samego pracodawcy użytkownika (czyli w firmie, w której wykonuje pracę)?

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Co to jest odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika, na kogo jest nakładana?

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy (urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie, urlopy okolicznościowe) – komu przysługują, w jakiej liczbie, jak są rozliczane?

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.
Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.
Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Gdzie można znaleźć akty prawne regulujące warunki pracy (kodeks pracy, kodeks cywilny)? Komu można zgłaszać nieprawidłowości?

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych dostępne są na stronach rządowych:
Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Częste pytania FAQ icon kraj de

Niemcy

pokaż pytania pokaż pytania

Czy można pracować w oparciu o umowę zlecenie / umowę o pracę / „na czarno”?

Posiadamy oferty pracy w oparciu o umowę o pracę. PowerJobs to agencja zatrudnienia, która działa zgodnie z literą prawa i nie posiadamy ofert pracy tzw. „na czarno”.

Czy umowa jest na polskich czy niemieckich warunkach?

Praca za pośrednictwem PowerJobs jest w oparciu o polską umowę o pracę tymczasową.

Czy jadąc do pracy za granicę, muszę znać język obcy?

Nie ma konieczności znajomości języka obcego, niemniej jednak jest to atut, który jest premiowany dodatkiem do wynagrodzenia. Niektóre firmy wymagają podstawowej znajomości języka (w zależności od kraju), a takie informacje zawsze znajdują się w naszych ofertach.

Czy pokrywacie koszt dojazdu do Niemiec?

Koszt dojazdu do Niemiec leży po stronie pracownika.

Czy są nadgodziny?

To zależy od projektu, niemniej jeśli nadgodziny są przewidziane – od razu informujemy o tym oraz o szacowanym zarobku wraz z nadgodzinami.

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty?

Wynagrodzenie jest wypłacane 10. dnia kolejnego miesiąca, czyli np. za pracę w lipcu wypłatę otrzymasz 10 sierpnia.

Termin wskazany powyżej to dzień otrzymania wypłaty w formie przelewu na konto lub w gotówce, czasem (jeśli wskazany dzień wypada w weekend lub święta) wynagrodzenie przekazywane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Zgubiłem świadectwo pracy. Jak mogę uzyskać jego duplikat?

Jeśli zagubiłeś świadectwo pracy, skontaktuj się z nami. Wydamy duplikat dokumentu w ustalonej, dogodnej dla Ciebie formie. Świadectwo możesz odebrać osobiście, w jednym z biur PowerJobs, możemy je także wysłać na wskazany przez Ciebie adres.

Czy jest możliwa wypłata zaliczek na wynagrodzenie?

Wypłata zaliczek zazwyczaj nie jest praktykowana. Jednak z powodu trudnej sytuacji wszystkie sprawy rozpatrujemy indywidualnie. W przypadku przyznania zaliczki, jest ona wypłacana po przepracowaniu pierwszych 2 tygodni. Zawsze staramy się pomóc pracownikom. Jeśli znajdują się oni w wyjątkowej sytuacji życiowej, na pewno nie zostawimy ich w potrzebie.

Dlaczego w wynagrodzeniu nie ma naliczonej premii?

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Wyróżniamy jej dwa rodzaje: regulaminową i uznaniową. Ta pierwsza określona jest w Regulaminie Pracy i Wynagradzania danego pracodawcy, do którego kierujemy naszych pracowników. Druga natomiast zależy od indywidulanej decyzji przełożonego.
Powodem braku premii regulaminowej jest niespełnienie warunków jej otrzymania, np. w zależności od obowiązującego regulaminu – absencja chorobowa, nieobecność nieusprawiedliwiona tzw. NN-ka. Brak premii uznaniowej najczęściej jest wynikiem małego zaangażowania lub niewypracowania ustalonej normy w ocenie przełożonego.
Pracownik ma prawo każdorazowo dopytać o powód braku premii, w tym celu warto kierować zapytanie do bezpośredniego przełożonego lub poprosić o pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii koordynatora PowerJobs.

Od jakiego wynagrodzenia płacony jest ZUS, gdy pracuję w Niemczech?

ZUS dla osób oddelegowanych do pracy w Niemczech jest odprowadzany minimum od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli natomiast przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu (np. w sytuacji, gdy pracownik rozpoczął pracę pod koniec miesiąca), podstawę wymiaru składek stanowi wtedy faktycznie uzyskany przez pracownika przychód, w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podwyższenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia powoduje, że odprowadzamy składki do ZUS od jeszcze wyższej kwoty.

Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne? Jakie jest wynagrodzenie za usługę rekrutacyjną?

Pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Zgodnie z prawem agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać żadnych opłat od osoby poszukującej pracy – ani za rejestrację w bazie danych, ani za znalezienie pracy.

Jaka jest różnica między zatrudnieniem przez agencję pracy, a bezpośrednio pod firmą?

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej (agencja zatrudnienia). To ona, jako pracodawca, zatrudnia, wystawia skierowanie na badania lekarskie, wypłaca wynagrodzenia i rozlicza pracownika z wykonywanej pracy. Po zakończeniu pracy agencja wystawia świadectwo pracy i w następnym roku przesyła rozliczenie roczne, potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT.  Pracownik tymczasowy ma krótszy czas wypowiedzenia umowy – 3 dni, gdy umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni, lub tydzień, gdy umowa trwa dłuższy czas. Dużą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość swobodnej zmiany pracy, w ramach pozostałych ofert pracy, którymi dysponuje agencja. Nawet, jeśli projekt w danej firmie zakończy się, można liczyć na przejście do innej firmy (oczywiście, jeśli są wolne wakaty i spełnia się wymagania).

Po jakim czasie mogę zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie, w której wykonuję pracę?

Czas, po którym firma może przejąć pracownika tymczasowego różni się w zależności od ustaleń pomiędzy agencją pracy a firmą, w której wykonywana jest praca. Najczęściej jest to okres kilku miesięcy. Zdarza się także, że pracodawca zadowolony z pracy naszego pracownika tymczasowego zatrudnia go bezpośrednio u siebie w krótszym niż zazwyczaj czasie.

Która stawka jest „na rękę” – brutto czy netto?

Stawka netto jest kwotą po odliczeniu wszystkich składek i podatku, a więc kwotą „na rękę” – czyli tą, którą faktycznie otrzymujemy. Stawka brutto zawiera składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Co to jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to nowa forma gromadzenia oszczędności na specjalnych subkontach, w której składki są zbierane od trzech podmiotów – pracownika, pracodawcy i państwa. Wysokość składki jest uzależniona od dochodu pracownika i wynosi 2% wynagrodzenia brutto (wpłata od pracownika), 1,5% wynagrodzenia brutto od pracodawcy, a wpłata państwa wynosi 250 zł na start i 240 zł co roku. Nasi pracownicy tymczasowi również mogą uczestniczyć w PPK, a PowerJobs jako pracodawca wpłaca na ich subkonta odpowiednie składki (o ile pracownicy są zapisani do PPK). Uczestnictwo w tym programie jest dobrowolne. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od rekruterów i koordynatorów, którzy doślą materiały informacyjne.

Co powinno zawierać CV kandydata starającego się o pracę tymczasową?

W CV zawrzyj swoje dane osobowe – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz aktualne dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres mailowy. W kolejnej części zamieść informacje o doświadczeniu zawodowym (okresy trwania zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i krótki opis obowiązków) i wykształceniu (daty rozpoczęcia i zakończenia etapu nauki, nazwa szkoły, ewentualnie również zdobyty tytuł). Warto również zawrzeć informacje dodatkowe – ukończone kursy, znajomość języków obcych oraz inne kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszym blogu w artykule Jak napisać CV?. Przy stworzeniu Curriculum Vitae pomocne będą szablony CV.

Pracuję w PowerJobs, do kogo mam się zwrócić z prośbą o przedłużenie umowy?

W sprawie przedłużenia umowy należy kontaktować się z koordynatorem przydzielonym do danej firmy, czyli tzw. opiekunem projektu. W przypadku zgubienia numeru do koordynatora zawsze można zadzwonić do rekrutera, bądź pod nasz ogólny numer (+48 32 701 32 42) i poprosić o numer bezpośredni do opiekuna projektu.

Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę ma pracownik tymczasowy?

W umowie o pracę tymczasową strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
– za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;
– za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Zgodnie z jednym z poglądów, 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych biegnie we wszystkich dniach z wyjątkiem niedziel i 13. świąt określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Okres wypowiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. sobota).
Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.
Podstawa prawna: ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych „USTAWA z dnia 9. lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, art. 13 ustawy.

Rozliczenie roczne (PIT) – kiedy i w jakiej formie jest przekazywane?

Zgodnie z przepisami, rozliczenie roczne PIT-11 mamy obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego. Forma przekazania jest uzależniona od tego, czy pracownik wyraził zgodę na przekazywanie mu drogą e-mail tego typu dokumentów. Jeśli mamy taką zgodę i adres poczty e-mail, to wysyłamy rozliczenie drogą elektroniczną. Jeżeli nie posiadamy takich danych, wówczas wysyłamy PIT-11 pocztą, aby przesyłkę mógł odebrać pracownik lub domownik.

Nie udało mi się wysłać CV poprzez stronę internetową. W jaki sposób mogę dostarczyć swoją aplikację?

Aplikując na nasze oferty pracy, przechodzisz do formularza, w którym podajesz swoje podstawowe dane osobowe, dane do kontaktu oraz załączasz CV. Zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w formacie DOC, DOCX lub PDF. Możesz również wysłać CV na adres praca@powerjobs.pl. Pamiętaj, aby w tytule lub w treści maila wpisać nazwę stanowiska, o które się ubiegasz.

Jakimi rodzajami ubezpieczeń jest objęty pracownik na umowie o pracę tymczasową?

Pracownik tymczasowy, pracując w ramach umowy o pracę tymczasową ma opłacane składki ZUS takie same, jak przy zwykłej umowie o pracę, czyli składki:
– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– chorobowe,
– zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Czy jadąc do pracy za granicę mogę liczyć na pomoc medyczną?

Tak, oczywiście. Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy za granicą ma wyrobioną kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwala ona na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia.

Czy jest możliwość przejęcia pracownika pod firmę niemiecką?

Tak, jest taka możliwość i ta praktyka jest dosyć często stosowana przez naszych niemieckich klientów. Przy zmianie umowy na niemiecką kandydat otrzymuje podwyżkę płacy. Możliwość przejęcia pracownika przez klienta dotyczy zawsze, tylko i wyłącznie pracowników rzetelnych, wywiązujących się ze swoich obowiązków.

Jakie są zasady wydawania świadectw pracy (po jakim okresie, forma wysyłki)?

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracownik otrzymuje każdorazowo po zakończeniu umowy o pracę, jeśli pracodawca nie nawiązuje kolejnej umowy.  Wydaje się je pracownikowi osobiście w dniu rozwiązania umowy. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany wysłać je pocztą w ciągu maksymalnie 7 dni.
Agencja pracy tymczasowej wydaje świadectwo pracy za okres nie dłuższy niż rok, chyba że 12 miesięcy upływa w trakcie trwania umowy. W takim przypadku świadectwo wydaje się po zakończeniu stosunku pracy.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia – kogo można, w jakiej sytuacji i na jakiej umowie?

Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możesz dokonać w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania.
Do członków rodziny zalicza się:
– małżonka, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (nie możesz go zgłosić, jeśli np. pracuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie);
– własne dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione do ukończenia 18 roku życia (jeśli nadal się uczy, okres wydłuża się do ukończenia 26 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku);
– wstępnych (np. rodziców, dziadków), którzy są we wspólnym gospodarstwie rodzinnym z osobą ubezpieczoną.
Narzeczona, konkubent czy młodszy brat (jeśli nie sprawujesz nad nim opieki prawnej) nie są w tym wypadku uznawani za członków rodziny, zatem nie możesz ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skontrolować pracownika podczas trwania L4? Jakie są formy kontroli?

Kontrolę pracownika może przeprowadzić pracodawca lub pracownik oddelegowany do wykonania tego zadania przez pracodawcę. Kontrolujący pracownik musi otrzymać stosowne upoważnienie.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, bowiem w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu. Nieobecność może być uznana przez pracodawcę za nadużycie zwolnienia. Należy jednak zaznaczyć, że nieobecność można usprawiedliwić (np. wizytą u lekarza).
Pracodawca może również domagać się przeprowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzona przez lekarzy orzeczników z ZUSu kontrola pracownika polega na badaniu zasadności i prawidłowości wydawanych zwolnień lekarskich. Celem tej kontroli jest stwierdzenie, czy pracownikowi przysługiwało zwolnienie lekarskie i czy były do tego odpowiednie przesłanki.

Na jaki okres może być zatrudniony pracownik u tego samego pracodawcy użytkownika (czyli w firmie, w której wykonuje pracę)?

Pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez łączny okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Co to jest odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika, na kogo jest nakładana?

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i nieumyślną. W kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec pracownika w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy (urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie, urlopy okolicznościowe) – komu przysługują, w jakiej liczbie, jak są rozliczane?

Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu.
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.
Urlop na żądanie
Pracownik tymczasowy ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Przysługuje mu on pod warunkiem, że okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej sześć miesięcy.
Zwolnienie lekarskie
Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia-14 dni w roku kalendarzowym. Pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Urlop okolicznościowy
Przysługuje w wymiarze:
a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.

Gdzie można znaleźć akty prawne regulujące warunki pracy (kodeks pracy, kodeks cywilny)? Komu można zgłaszać nieprawidłowości?

Podstawowe regulacje prawne dla umów o pracę znajdują się w kodeksie pracy. Umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło) podlegają pod kodeks cywilny. Aktów prawnych dostępne są na stronach rządowych:
– Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
– Kodeks cywilny http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
Kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego. Newsletter wysyłamy raz w miesiącu.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.