Artykuły

Jak motywować pracowników – skuteczne sposoby podnoszenia motywacji

Zmotywowany pracownik, to zaangażowany i efektywny pracownik. Czasami same kompetencje nie wystarczą, aby zapewnić organizacji sukces. Liczy się także nastawienie pracowników do wykonywanych przez siebie obowiązków oraz do całej firmy, ich gotowość do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorstwa.

Motywowanie pracowników do pracy bez wątpienia leży w interesie każdego przełożonego. Jak skutecznie to robić? Jakie motywatory, czyli czynniki wpływające na motywację do pracy, są skuteczne, a jakie nie? Czy motywowanie finansowe, czyli wyższa płaca, to najlepszy „stymulator”? W swoim artykule wyjaśnię, czym jest skuteczne motywowanie pracowników, dlaczego jest to ważny proces oraz wskażę przykłady motywowania.

Czym jest motywowanie do pracy?

Motywacja to gotowość do podjęcia konkretnego działania. Motywowanie do pracy jest zatem świadomym i celowym procesem wpływania na pracowników, który ma służyć osiągnięciu zamierzonego celu. Innymi słowy to takie oddziaływanie przez pracodawcę na pracowników za pomocą określonych narzędzi i metod (płacowych i pozapłacowych), które wpływa na ich postawę i ma wspomagać pożądane zachowania.

Motywacja pracowników a korzyści dla firmy

Istotą motywowania jest łączenie misji firmy i kierunku, w którym zmierza z indywidualnymi potrzebami pracownika. To, dlaczego motywowanie pracowników jest takie ważne, można uzasadnić w kilku punktach:

 1. Wzrost produktywności. Motywowani pracownicy są bardziej skoncentrowani i zaangażowani w swoją pracę, co przekłada się na wyższą produktywność. Mają większą motywację do wykonywania zadań i osiągania celów.
 2. Lepsza jakość pracy. Pracownicy, którzy są zmotywowani, zwykle starają się osiągać wyższy poziom jakości w swoich zadaniach. Skupiają się na szczegółach, a także chętniej angażują się w doskonalenie swoich umiejętności.
 3. Wzrost kreatywności i innowacyjności. Motywowani pracownicy są bardziej skłonni do poszukiwania nowych rozwiązań i kreatywnych pomysłów. Czują większą swobodę w dzieleniu się swoimi myślami i eksperymentowaniu z nowymi sposobami działania.
 4. Zmniejszenie absencji i rotacji. Kiedy pracownicy są zmotywowani, są mniej skłonni do nieobecności w pracy oraz poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. To ogranicza koszty związane z koniecznością szukania i szkolenia nowych pracowników.
 5. Poprawa atmosfery w pracy. Motywacja wpływa na pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Pracownicy, którzy czują się doceniani i wspierani, tworzą lepsze relacje między sobą, co korzystnie wpływa na cały zespół.
 6. Zwiększenie zaangażowania. Motywowani pracownicy angażują się w cele organizacji, identyfikują się z jej wartościami i misją. To przyczynia się do lepszej koordynacji działań i osiągania wspólnych celów.
 7. Rozwój umiejętności. Pracownicy, którzy są motywowani, częściej dążą do doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania się zawodowo. To przyczynia się do podnoszenia poziomu kompetencji w całej organizacji.
Motywowanie pracowników – korzyści dla organizacji:
•	wzrost produktywności
•	lepsza jakość pracy
•	wzrost kreatywności i innowacyjności
•	zmniejszenie absencji i rotacji
•	poprawa atmosfery w pracy
•	zwiększenie zaangażowania
•	rozwój umiejętności

Przeczytaj artykuł: Czym jest wellbeing i dlaczego warto włączyć go do oferty benefitów?

Motywacja pozytywna

Motywowanie pracowników może opierać się na dwóch podejściach: pozytywnym i negatywnym.

Motywowanie pozytywne polega na nagradzaniu, czyli wykorzystaniu przez pracodawcę pozytywnych bodźców i zachęt, aby skłonić swoich pracowników do lepszej wydajności i zaangażowania. Jest to najczęściej preferowane podejście, ponieważ tworzy korzystne i wspierające środowisko pracy. Wśród nich można wyróżnić:

 1. Pochwały i uznania. Docenianie pracowników za ich wysiłek, osiągnięcia i postępy jest kluczowym elementem motywacji pozytywnej. Pochwały publiczne, wyróżnienia, nagrody lub nawet drobne gesty uznania mogą zwiększyć motywację.
 2. Nagrody finansowe. Przyznawanie premii lub podwyżek wynagrodzenia za osiągnięcia lub wyjątkowe wyniki może być skutecznym bodźcem motywacyjnym.
 3. Rozwój zawodowy. Zapewnienie pracownikom szkoleń, kursów i okazji do awansu daje im perspektywę długofalowego rozwoju oraz samorealizacji i może działać jako silny motywator.
 4. Realistyczne cele. Ustalanie wyraźnych, mierzalnych i osiągalnych celów może motywować pracowników do osiągnięcia rezultatów. Sukcesywnie osiągane cele przynoszą poczucie spełnienia.
 5. Wyzwania. Dawanie pracownikom wyzwań, które pozwalają im wykorzystać swoje umiejętności i kreatywność, może wzmocnić ich motywację i zaangażowanie.

Motywacja negatywna

Motywowanie negatywne polega na wykorzystywaniu negatywnych konsekwencji lub sankcji w celu zwiększenia wydajności lub poprawy zachowań pracowników. To podejście jest często kontrowersyjne i może mieć skutki uboczne, dlatego powinno być stosowane ostrożnie. Przykładami negatywnego motywowania pracowników mogą być:

 1. Kary i sankcje. Zastosowanie kar, takich jak kary finansowe lub dyscyplinarne, w celu ukarania pracowników za złe wyniki lub nieodpowiednie zachowanie.
 2. Presja. Stosowanie presji lub stawianie nieosiągalnych wymagań może czasami motywować pracowników do krótkotrwałych wysiłków, ale może również wywoływać stres oraz inne negatywne skutki zdrowotne.
 3. Kontrola nad pracą. Nadmierne kontrolowanie pracowników lub nadzór może prowadzić do poczucia braku zaufania i zniechęcenia.
 4. Konkurencja między pracownikami. Tworzenie rywalizacji między pracownikami może niekiedy przynieść krótkoterminowe rezultaty, ale może także spowodować napięcia i negatywne skutki dla współpracy w zespole.

Motywowanie negatywne może być skuteczne w pewnych sytuacjach, ale ma tendencję do generowania krótkotrwałych efektów i może prowadzić do niechęci i frustracji wśród pracowników. Długoterminowe efekty motywacji negatywnej mogą być szkodliwe dla morali i klimatu pracy. Dlatego zazwyczaj warto skupić się na podejściu pozytywnym, które buduje dobrą atmosferę, zaangażowanie i rozwój pracowników.

Motywowanie pozytywne – wykorzystanie przez pracodawcę pozytywnych bodźców i zachęt, aby skłonić swoich pracowników do lepszej wydajności i zaangażowania.
Motywowanie negatywne – wykorzystywanie negatywnych konsekwencji lub sankcji w celu zwiększenia wydajności lub poprawy zachowań pracowników.

Czynniki motywujące pracowników (motywatory)

Managerowie mają do wyboru szereg metod i narzędzi motywacyjnych pracowników, które mogą pozytywnie wpływać na ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Ważne, aby te narzędzia były dostosowane do potrzeb swojej organizacji oraz danego pracownika.

Do najbardziej popularnych narzędzi i form motywowania pracowników do efektywnej pracy zaliczają się m.in.:

 • Programy nagród i wyróżnień. Tworzenie programów nagród, gdzie pracownicy są doceniani za osiągnięcia i wysiłek poprzez premie, wyróżnienia, certyfikaty lub inne formy uznania.
 • Benefity pracownicze. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karnety na siłownię czy dofinansowanie posiłków, wpływające także na dobre samopoczucie podwładnych.

Czytaj także: Benefity pracownicze – przykłady dodatków pozapłacowych i ich rola w organizacji

 • Cele SMART. Stawianie pracownikom jasnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i terminowych celów, co pozwala im skoncentrować się na osiąganiu wyników.
 • Programy rozwojowe. Zapewnianie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, takie jak szkolenia, kursy online, naukę języków obcych, programy mentora czy wsparcie w awansie.
 • Feedback i coaching. Regularne dostarczanie konstruktywnej informacji zwrotnej i coaching, aby pracownicy mogli śledzić swój rozwój i doskonalić swoje umiejętności.
 • Okresowe oceny i wywiady. Organizowanie regularnych spotkań oceniających osiągnięcia pracowników oraz omawiających cele i dalszy rozwój.
 • Dobra komunikacja. Bieżące informowanie pracowników o tym, co dzieje się w firmie, co także wpływa na ich zaangażowanie i poczucie przynależności.
 • Burze mózgów. Umożliwienie pracownikom udziału w sesjach, podczas których mogą dzielić się swoimi pomysłami i zgłaszać sugestie dotyczących działań organizacji.
 • Zadania specjalne i projekty. Przydzielanie pracownikom zadań specjalnych lub odpowiedzialności za projekty, co pozwala im wykazać się posiadanymi umiejętnościami i zaangażowaniem.
 • Programy rekreacyjne. Organizowanie wydarzeń rekreacyjnych i integracyjnych, takich jak wycieczki, spotkania towarzyskie czy zawody sportowe, które wspierają budowanie relacji między pracownikami.
 • Delegowanie odpowiedzialności. Dając pracownikom autonomię i odpowiedzialność za swoje zadania, można zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie ważności w organizacji.
 • Badania opinii pracowników i ankiety satysfakcji. Przeprowadzanie regularnych badań opinii pracowników, aby zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i poziom satysfakcji z pracy.
 • Elastyczny czas pracy i home office. Dostarczanie elastycznych opcji pracy, takich jak możliwość pracy zdalnej czy elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, co może poprawić balans między pracą a życiem prywatnym.
 • Wspólne cele. Tworzenie wspólnych celów dla zespołu lub organizacji, co może wzmacniać poczucie wspólnoty i motywować do współpracy.
 • Programy dobroczynne. Organizowanie akcji charytatywnych lub społecznych, w których pracownicy mogą uczestniczyć, co dodaje głębszy sens ich pracy.
 • Ścieżki kariery. Dbanie o wyraźne ścieżki kariery w organizacji, aby pracownicy mieli perspektywę awansu i dalszego rozwoju.

Zobacz także: Rekrutacje wewnętrzne vs zewnętrzne – szanse i zagrożenia

Sposoby motywowania pracowników – podsumowanie

Motywacja pracowników ma wpływ na wiele aspektów działalności organizacji. Skuteczne zarządzanie motywacją może przyczynić się do wzrostu efektywności, jakości i innowacyjności, co ma korzystne i długoterminowe skutki dla rozwoju firmy. Warto o tym pamiętać, że wiele sposobów na motywowanie pracowników nie wymagają nakładów finansowych.

Motywowanie pracowników wpływa na konkurencyjność danej organizacji na rynku poprzez podnoszenie jej wydajności. Zmotywowani pracownicy na co dzień pracują dużo lepiej – warto zatem zadbać o to, by skutecznie wpływać na ich zaangażowanie. Istnieje wiele metod motywowania pracowników, ale to każdy pracodawca powinien zdecydować, które w przypadku jego firmy będą najbardziej skuteczne. Ważne, aby rozumieć potrzeby swoich pracowników i do nich dostosowywać sposoby motywacji.