Rozszyfrowanie paska wynagrodzeń przysparza problemów niejednemu pracownikowi. Nasz specjalista ds. kadr i płac Przemysław Markiewicz wyjaśnia, jak odczytać wartości znajdujące się na pasku wynagrodzeń u osoby delegowanej za granicę.

24.06.2020

Autor:

Przemysław Markiewicz

W PowerJobs od 2018, gdzie jako specjalista ds. kadr i płac jest odpowiedzialny za obsługę payrollową pracowników oraz śledzenie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prywatnie wielbiciel dobrej kuchni, z której czerpie energię na treningi biegowe i wyjazdy wysokogórskie.

poradnik pracownika

Pasek wynagrodzeń pracownika delegowanego – wszystko, co musisz wiedzieć.

Rozszyfrowanie paska wynagrodzeń przysparza problemów niejednemu pracownikowi. Nasz specjalista ds. kadr i płac Przemysław Markiewicz wyjaśnia, jak odczytać wartości znajdujące się na pasku wynagrodzeń u osoby delegowanej za granicę.

Pasek płac pracownika delegowanego

Mimo że pracodawca nie ma obowiązku wydawania co miesiąc swoim pracownikom pasków wynagrodzeń, jest to praktyka raczej powszechna. Daje ona pracownikowi możliwość zapoznania się z wyliczeniem swojego wynagrodzenia oraz sprawdzenia ilości przepracowanych godzin. Często jednak paski generowane z systemu kadrowo płacowego nie są wystarczająco czytelne. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy najważniejsze pozycje znajdujące się na pasku wypłaty.

Nasz przykładowy pasek wynagrodzenia zakłada wynagrodzenie pracownika delegowanego do kraju Unii Europejskiej zatrudnionego na umowę o pracę.
Z odcinka wynagrodzenia pracownik może wyczytać przede wszystkim wysokość wynagrodzenia brutto, które jest zależne od stawki godzinowej, ale również od wielu innych premii wskazanych na umowie oraz od ewentualnych nagród uznaniowych, przyznawanych dobrowolnie przez pracodawcę. Na pasku odnajdziemy również wysokość odprowadzanych za pracownika składek społecznych i zdrowotnej, a także zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Ilość przepracowanych godzin

W lewym dolnym rogu znajdują się informacje o czasie pracy. Znajdziemy tutaj dwie wartości czasu pracy N/P. Norma (N) oznacza ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu, natomiast Praca (P) – czas faktycznie przepracowany.

Ze względu na różne systemy czasu pracy obowiązujące w danych krajach oraz różne normy (tygodniowe i miesięczne) wynagrodzenie będzie iloczynem 160 (ilość godzin) i stawki godzinowej określonej w umowie. Dodatek za nadgodziny zostanie wykazany w osobnej pozycji. W tym przypadku stawka na godzinę wynosi 12 EUR, więc wynagrodzenie pracownika wyniesie 1920 EUR. Aby otrzymać tę kwotę, należy zsumować wynagrodzenie powyżej normy, wynagrodzenie zasadnicze oddelegowanego oraz (jeśli się pojawi) wynagrodzenie poniżej normy.

Oprócz tego na pasku płac widoczny może być też dodatek za nadgodziny, który wynosi 25%, 50% bądź 100% (w zależności od charakteru nadgodzin).

Na pasku znajdą się także innego rodzaju premie. Najczęściej pojawiające się pozycje to:

  • premia uznaniowa,
  • premia za znajomość języka,
  • premia za święto,
  • premia za obecność.

Składki społeczne płatne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Punktem wyjścia do obliczenia wynagrodzenia netto dla pracownika, (czyli tego, które faktycznie otrzymuje na rękę), jest kwota brutto. Jednak w przypadku pracownika delegowanego nie jest ona tożsama z podstawą składek. Tę obniża się o równoważnik diety za jeden dzień pobytu za granicą – dla Francji kwota ta wynosi 50 EUR/dzień, dla Niemiec 49 EUR/dzień).

Podstawy składek nie można obniżyć do kwoty niższej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy (na rok 2020 wynosi ono 5227 PLN). Jeśli w danym miesiącu osiągnie się przychód brutto niższy niż ta kwota (np. w przypadku gdy pracę rozpocznie się pod sam koniec miesiąca), składki społeczne odprowadza się od całości wynagrodzenia. Na składkę społeczną składa się składka emerytalna, rentowa i chorobowa, płatne kolejno w wysokości 9,76%, 1,5% oraz 2,45% podstawy wymiaru składek. Całość to 13,71%. Po lewej stronie podana jest kwota w walucie EUR, po prawej wartość w PLN.

Składka zdrowotna

Na każdym pasku wynagrodzeń powinna znaleźć się informacja dotycząca składki zdrowotnej pracownika. Podstawą jej naliczenia jest różnica między podstawą składek społecznych pracownika, a jego składkami społecznymi, czyli podstawa składek na ubezpieczenia społeczne – składki społeczne pracownika = podstawa do obliczenia składki zdrowotnej. Wysokość składki wynosi 9% od podstawy do obliczenia składki zdrowotnej.

Kwota przelewu  

Kwota przelewu będzie kwotą, którą faktycznie otrzymamy na nasze konto. W celu jej wyliczenia należy od całości wynagrodzenia brutto odjąć składki ZUS pracownika, składkę zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne inne potrącenia (np. dobrowolne potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kwoty potrącane na rzecz zajęć komorniczych bądź alimentacyjnych). Kwota do przelewu będzie widniała w prawym dolnym rogu paska.

 

Przelew można otrzymać zarówno na konto złotówkowe lub na konto
w walucie euro. Warunkiem jest wskazanie odpowiedniego numeru konta
do przelewu w dokumentach kadrowych podczas zatrudniania.

24.06.2020

Autor:

Przemysław Markiewicz

W PowerJobs od 2018, gdzie jako specjalista ds. kadr i płac jest odpowiedzialny za obsługę payrollową pracowników oraz śledzenie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prywatnie wielbiciel dobrej kuchni, z której czerpie energię na treningi biegowe i wyjazdy wysokogórskie.