Artykuły

Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy – nabywanie prawa do urlopu

W myśl przepisów Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji Pracodawcy Użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny, nie jest on także w żaden sposób podzielny. Należy jednak pamiętać, że jest on pomniejszany w przypadku nieobecności z tytułu urlopu bezpłatnego oraz nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej. W tych przypadkach prawo do jego nabycia przesuwa się o liczbę dni nieobecności tego typu. Urlop w pracy tymczasowej nie jest zależny od stażu pracy, zdobytego wykształcenia, wymiaru zatrudnienia czy też systemu pracy.

Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni. | Praca tymczasowa a urlop

Zobacz także: Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

WAŻNE!
Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.

Przykład 1: Pracownik rozpoczął zatrudnienie z dniem 10.02.2020 r. prawo do urlopu będzie nabywał co 30 dni pozostawania w dyspozycji Pracodawcy, czyli: 10.03.2020, 09.04.2020, 09.05.2020, 08.06.2020, 08.07.2020, 07.08.2020 itd.

Przykład 2: Pracownik rozpoczął zatrudnienie z dniem 10.02.2020 r., ale w dniach 20-21.02.2020 korzystał z 2 dni urlopu bezpłatnego, a 1.04.2020 z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności otrzymał NN, w tym przypadku 2 dni należnego urlopu przypadać będą w dniach: 12.03.2020, 12.04.2020, 12.05.2020, 11.06.2020, 11.07.2020, 10.08.2020 itd.

Jak skorzystać z urlopu?

Sposób wykorzystania urlopu uregulowany jest w art. 10 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z jego zapisami agencja pracy tymczasowej i Pracodawca Użytkownik mają możliwość ustalenia trybu udzielenia tego urlopu oraz uzgodnienia sposobu, w jaki urlop wykorzystany zostanie przez pracownika tymczasowego tzn.: w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego Pracodawcy Użytkownika.

Jak to wygląda w praktyce? W PowerJobs pracownicy gromadzą dni urlopowe przez cały okres zatrudnienia za naszym pośrednictwem i w porozumieniu z bezpośrednimi przełożonymi wykorzystują go w wybranym przez siebie terminie.

Należy w tym wypadku pamiętać, by każdorazowo przed korzystaniem z dnia urlopowego wypełnić u pracodawcy wniosek urlopowy, który jest podstawą do późniejszej wypłaty wynagrodzenia za dzień wolny od pracy. Druki wniosków dostępne są u przełożonych oraz koordynatorów PowerJobs.

Czy wiesz, kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Przeczytaj artykuł.

Urlop na żądanie w okresie pierwszych 6 m-cy

Warto mieć też na uwadze, że dla pracownika wykonującego pracę tymczasową w okresie co najmniej 6 miesięcy ma zastosowanie art. 167[2] Kodeksu Pracy, dający prawo do korzystania z urlopu na żądanie. Oznacza to, że jeżeli pracownik świadczył pracę przez okres krótszy, uprawnienie to mu nie przysługuje. Co to oznacza w praktyce? Wnioskować o taki urlop można, ale należy liczyć się z prawem pracodawcy do jego odmowy.

A gdy zdarzy się… urlop okolicznościowy

Każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do dodatkowych dni wolnych z tytułu ślubu, narodzin lub zgonu najbliższych mu osób. Liczba dni urlopu uzależniona jest od okoliczności oraz stopnia spokrewnienia i wygląda następująco:

  • Dwa dni urlopu otrzyma pracownik w przypadku: ślubu lub urodzenia się jego dziecka. Taki sam czas wolny będzie mu przysługiwał również z powodu zgonu i pogrzebu małżonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Warto dodać, że dwudniowy urlop okolicznościowy może być wykorzystany w częściach.
  • Dzień urlopu przysługuje natomiast w przypadku ślubu dziecka oraz zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Wymiar urlopu okolicznościowego
- 1 dzień: ślub dziecka, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
- 2 dni: ślub, urodzenia dziecka, zgon i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jak udokumentować urlop okolicznościowy zgodnie z RODO?

Dziś pracodawcy nie proszą już o dostarczanie aktów potwierdzających okoliczność wnioskowanego urlopu, natomiast w celu ustalenia wymiaru należnego urlopu potrzebują wniosku urlopowego zawierającego następujące dane: imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, data złożenia wniosku, termin urlopu okolicznościowego, powód korzystania z tego urlopu oraz podpis pracownika.

Przykład: Pan Tomasz złożył u Przełożonego wniosek o urlop okolicznościowy z powodu organizacji własnego ślubu. Pracownik złożył pracodawcy stosowne oświadczenie, że 15 lutego 2020 r. bierze ślub i w związku z tą okolicznością chciałby skorzystać z 1 dnia urlopu, tj. w piątek 14 lutego 2020r. Natomiast drugą część tego urlopu pracownik chciałby wykorzystać 18 lutego 2020 r. Jest to poprawne i w przypadku, gdy w ten sposób rozdzielony urlop cały czas ma związek ze ślubem Pracownika, zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za czas wolny od pracy.

Praca tymczasowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W przypadku niewykorzystania całego należnego urlopu w okresie zatrudnienia, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny. Tym samym Twój urlop nie przepada. Pamiętaj, że nie możesz dni urlopowych przenieść do kolejnego pracodawcy. Ekwiwalent jest wypłacany razem z Twoim ostatnim wynagrodzeniem.

Często pojawiają się pytania, w jaki sposób ekwiwalent urlopowy jest naliczany. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Nie wykorzystałeś urlopu przed końcem umowy? Za niewykorzystany urlop przysługuje Ci ekwiwalent pieniężny.

Wszelkie kwestie w zakresie urlopów reguluje art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości o sposób wypełnienia wniosków, liczbę dni pozostałego do wykorzystania urlopu lub innych zagadnień, zawsze możesz liczyć na pomoc koordynatora PowerJobs. Pamiętaj, jesteśmy tu dla Ciebie!

Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu? 2 pj article

Na czyje wsparcie mogę liczyć w agencji pracy PowerJobs?

Dowiedz się więcej