Artykuły

Kwarantanna a wynagrodzenie

Coraz częściej słyszymy, że z powodu panującej pandemii COVID-19 osoby z bliskiego otoczenia kierowane są na kwarantannę lub, po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem, na izolację. Być może dotknęło to również Ciebie. Temat świadczeń pieniężnych w czasie kwarantanny i izolacji nadal budzi wiele wątpliwości, które w tym artykule postaram się wyjaśnić.

Izolacja i kwarantanna – definicje

Izolacja

Izolacja to odosobnienie osoby chorej, posiadającej dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 (odosobnienie dotyczy nie tylko osób hospitalizowanych – czas izolacji można spędzić w warunkach domowych).

Kwarantanna

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które były narażone na kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, przekroczyły granicę zewnętrzną UE, mają niepokojące objawy lub zostały skierowane na test. Podstawą do kierowania osób na kwarantannę lub izolację jest decyzja inspektora sanitarnego.

Izolacja to odosobnienie osoby chorej, posiadającej dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 (odosobnienie dotyczy nie tylko osób hospitalizowanych – czas izolacji można spędzić w warunkach domowych).  Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które były narażone na kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, przekroczyły granicę zewnętrzną UE, mają niepokojące objawy lub zostały skierowane na test. Podstawą do kierowania osób na kwarantannę lub izolację jest decyzja inspektora sanitarnego.

Praca zdalna na kwarantannie a wynagrodzenie

Jeśli jesteś w trakcie izolacji domowej lub zostałeś skierowany na kwarantannę, a pracodawca dopuszcza pracę zdalną, możesz skorzystać z takiej formy pracy. Praca zdalna nie została uregulowana w Kodeksie pracy, ale jest powszechnie praktykowana przez firmy. Ta forma zatrudnienia jest możliwa tylko na niektórych stanowiskach biurowych, w których obecność w biurze nie jest konieczna do pełnienia obowiązków zawodowych. Jeśli wykonujesz pracę zdalną, zachowujesz prawo do pełnego wynagrodzenia.

Dowiedz się, jakie informacje znajdziesz na pasku wynagrodzeń pracownika tymczasowego.

Wypłata zasiłku chorobowego w czasie izolacji lub kwarantanny

Jeśli nie możesz wykonywać pracy w czasie izolacji lub kwarantanny ze względu na charakter pracy czy stan zdrowia, przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (L4). Wynagrodzenie chorobowe jest opłacone przez pracodawcę, z kolei wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (przelew możesz otrzymać ze swojego zakładu pracy).

Zasiłek chorobowy – jaka wysokość świadczenia?

Wypłaty świadczeń chorobowych z powodu izolacji i kwarantanny odbywają się na zasadach ogólnych – pracownikowi za ten czas przysługuje 80% wynagrodzenia (ta sama wysokość świadczenia obowiązuje również za okres hospitalizacji). Wynagrodzenie chorobowe jest wyliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Przeczytaj również: Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje.

Jesteś na kwarantannie? Przysługuje Ci 80% wynagrodzenia. | Kwarantanna a wynagrodzenie

Opieka nad dzieckiem w czasie jego kwarantanny

A co, jeśli kwarantanną zostało objęte twoje dziecko? Albo zamknięte jest przedszkole lub szkoła, do którego uczęszcza? Kwarantanna dziecka traktowana jest jak jego choroba, więc jako prawny opiekun masz prawo do zasiłku opiekuńczego. Pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeśli inne osoby we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogą zapewnić opieki dziecku.

Jeśli współmałżonek nie pracuje, oznacza to, że może sprawować opiekę (wówczas nie możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego). Jeśli zamknięto szkołę lub przedszkole, również możesz liczyć na zasiłek opiekuńczy. Zasiłek na dziecko zdrowe przysługuje w razie konieczności opieki nad dzieckiem do lat 8 w sytuacjach ściśle określonych przepisami, w tym w razie zamknięcia placówki opieki wczesnoszkolnej (całej szkoły lub tylko klasy). W czasie pandemii kilkukrotnie wprowadzano szczególne zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego, aktualnie obowiązują zasady ogólne. To oznacza, że obowiązują limity w długości trwania opieki – w ciągu roku można wykorzystać do 60 dni opieki nad dzieckiem zdrowym. Oświadczenie ubezpieczonego (druk Z-15a) jest podstawą do przyznania zasiłku opiekuńczego.

Przestój i przestój ekonomiczny

W czasie przesilenia poprzednich fal covidowych niektórzy pracodawcy, aby ograniczyć kontakty swoich pracowników, a tym samym rozprzestrzenianie się koronawirusa, decydowali się na wprowadzenie przestoju lub przestoju ekonomicznego w zakładzie pracy. Takie rozwiązania były też często wynikiem problemów firmy związanych np. z zerwanymi łańcuchami dostaw. Warto poznać definicję obu rodzajów przerw w pracy.

Przestój

Przestój jest nieplanowaną, przejściową przerwą w wykonywaniu pracy, spowodowaną niedającymi się z góry przewidzieć okolicznościami. Istotnym warunkiem wystąpienia przestoju jest gotowość pracownika do pracy. To oznacza, że jeśli korzystając z przerwy produkcyjnej w zakładzie pracy, wyjechałeś na urlop, nie obowiązują Cię przepisy dotyczące przestoju (nie wykazujesz się gotowością do pracy, ponieważ nie jesteś w stanie pojawić się w pracy na wezwanie pracodawcy).

Jeżeli przestój nie jest zawiniony przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania. Brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę oznacza to, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia podstawowego (godzinowego lub miesięcznego, liczonego proporcjonalnie za czas przestoju), bez dodatków i premii.

Przestój ekonomiczny

W czasie epidemii koronawirusa tzw. specustawa w sprawie COVID-19 wprowadziła pojęcie przestoju ekonomicznego. Jest to szczególny rodzaj przestoju. Może zostać wprowadzony w firmie, w której wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Taki przestój może zostać wprowadzony w drodze konsultacji z reprezentantami pracowników (np. związkami zawodowymi).

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym przysługuje obniżone wynagrodzenie. Różne firmy mogą mieć różnie obniżone wynagrodzenie, jednak nie może być zmniejszone o więcej niż 50% oraz nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwarantanna a wynagrodzenie – podsumowanie

Z powodu przebywania na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Ale jeśli chcesz i możesz pracować zdalnie, wówczas zachowujesz prawo do pełnego wynagrodzenia. Pamiętaj o poinformowaniu swojego pracodawcy i koordynatora o nieobecności w zakładzie pracy i planowanym terminie powrotu do pracy. Życzę dużo zdrowia!

Kwarantanna a wynagrodzenie pj article 2020.11.23

Praca a COVID-19 – zasady postępowania w przypadku zachorowania lub kwarantanny.

Dowiedz się więcej