Artykuły

Jak czytać pasek wypłaty? Informacje dla pracownika delegowanego.

Aktualizacja na dzień 11.07.2023 r.

Mimo że pracodawca nie ma obowiązku wydawania co miesiąc swoim pracownikom pasków wynagrodzeń, jest to praktyka raczej powszechna. Daje ona pracownikowi możliwość zapoznania się z wyliczeniem swojego wynagrodzenia oraz sprawdzenia ilości przepracowanych godzin. Często jednak paski generowane z systemu kadrowo płacowego nie są wystarczająco czytelne. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy najważniejsze składniki znajdujące się na pasku wypłaty.

Pasek wypłaty – najważniejsze informacje

Nasz przykładowy pasek wynagrodzenia zakłada wynagrodzenie pracownika delegowanego do kraju Unii Europejskiej zatrudnionego na umowę o pracę.

Z odcinka wynagrodzenia pracownik może dowiedzieć się, jaka jest kwota bruto jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie brutto jest zależne od stawki godzinowej, ale również od wielu innych premii wskazanych na umowie oraz od ewentualnych nagród uznaniowych, przyznawanych dobrowolnie przez pracodawcę. Na pasku odnajdziemy również wysokość odprowadzanych za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, znajdzie się tam także zaliczka na podatek dochodowy.

Zobacz także: Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć.

Pasek wynagrodzenia – liczba przepracowanych godzin

W lewym dolnym rogu znajdują się informacje o czasie pracy. Znajdziemy tutaj dwie wartości czasu pracy N/P. Norma (N) oznacza liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, natomiast Praca (P) – czas faktycznie przepracowany.

Czas pracy | Pasek wypłaty

Ze względu na różne systemy czasu pracy obowiązujące w danych krajach oraz różne normy (tygodniowe i miesięczne) wynagrodzenie będzie iloczynem 160 (ilość godzin) i stawki godzinowej określonej w umowie. Dodatek za nadgodziny zostanie wykazany w osobnej pozycji. W tym przypadku stawka na godzinę wynosi 12 EUR, więc wynagrodzenie pracownika wyniesie 1920 EUR. Aby otrzymać tę kwotę, należy zsumować wynagrodzenie powyżej normy, wynagrodzenie zasadnicze oddelegowanego oraz (jeśli się pojawi) wynagrodzenie poniżej normy.

wynagrodzenie

Oprócz tego na pasku płac widoczny może być też dodatek za nadgodziny, który wynosi 25%, 50% bądź 100% (w zależności od charakteru nadgodzin).

dodatek do nadgodzin

Na pasku wynagrodzeń znajdą się także innego rodzaju premie. Najczęściej pojawiające się pozycje to:

  • premia uznaniowa,
  • premia za znajomość języka,
  • premia za święto,
  • premia za obecność.

Pasek wynagrodzenia – składki społeczne płatne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Punktem wyjścia do obliczenia wynagrodzenia netto dla pracownika, (czyli tego, które faktycznie otrzymuje na rękę), jest kwota brutto. Jednak w przypadku pracownika delegowanego nie jest ona tożsama z podstawą składek. Tę obniża się o równoważnik diety za jeden dzień pobytu za granicą – dla Francji kwota ta wynosi 55 EUR/dzień, dla Niemiec 49 EUR/dzień).

dni pobytu za granicą - liczba diet odliczonych od podstawy podatku/składek

Podstawy składek nie można obniżyć do kwoty niższej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy (na rok 2023 wynosi ono 6935 PLN). Jeśli w danym miesiącu osiągnie się przychód brutto niższy niż ta kwota (np. w przypadku gdy pracę rozpocznie się pod sam koniec miesiąca), składki społeczne odprowadza się od całości wynagrodzenia. Na składkę społeczną składa się składka emerytalna, rentowa i chorobowa, płatne kolejno w wysokości 9,76%, 1,5% oraz 2,45% podstawy wymiaru składek. Całość to 13,71%.

składki ZUS pracownika

Po lewej stronie podana jest kwota w walucie EUR, po prawej wartość w PLN.

Pasek wynagrodzenia – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na każdym pasku wynagrodzeń powinna znaleźć się informacja dotycząca składki zdrowotnej pracownika. Podstawą jej naliczenia jest różnica między podstawą składek społecznych pracownika, a jego składkami społecznymi, czyli podstawa składek na ubezpieczenia społeczne – składki społeczne pracownika = podstawa do obliczenia składki zdrowotnej.

składka zdrowotna

Wysokość składki wynosi 9% od podstawy do obliczenia składki zdrowotnej.

Wynagrodzenie brutto pracownika a kwota do przelewu

Kwota przelewu będzie kwotą, którą faktycznie otrzymamy na nasze konto. W celu jej wyliczenia należy od całości wynagrodzenia brutto pracownika odjąć składki ZUS, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz ewentualne inne potrącenia (np. dobrowolne potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kwoty potrącane na rzecz zajęć komorniczych bądź alimentacyjnych). Kwota do przelewu będzie widniała w prawym dolnym rogu paska.

wynagrodzenie - kwota do wypłaty

Przelew można otrzymać zarówno na konto złotówkowe lub na konto w walucie euro. Warunkiem jest wskazanie odpowiedniego numeru konta do przelewu w dokumentach kadrowych podczas zatrudniania. Jeśli w trakcie trwania zatrudnienia zmianie uległ numer rachunku bankowego, należy powiadomić o tym pracodawcę, wypełniając odpowiedni formularz.

Czy wiesz, jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji?

Podsumowanie

Podsumowując, na podstawie powyższego przykładowego paska wynagrodzenia pracownika delegowanego można dowiedzieć się:

  • ile godzin zostało przepracowanych w poprzednim miesiącu, jakie są kwoty wszystkich świadczeń odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. składka rentowa, emerytalna),
  • jaka jest wysokość ewentualnych premii i dodatków,
  • jaka jest stawka godzinowa,
  • ile wynoszą ewentualne pozostałe potrącenia,
  • ile wyniosła kwota netto wynagrodzenia (do wypłaty).

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zawsze należy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy.

Jak czytać pasek wypłaty? Informacje dla pracownika delegowanego. pj article 2021.11.25

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Dowiedz się więcej