Artykuły

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

W czasie rozmów kwalifikacyjnych, gdy kandydat stara się o pracę tymczasową, bardzo często pada pytanie, czym właściwie jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie.

Przede wszystkim umowa o pracę tymczasową to szczególny rodzaj umowy o pracę. Ten rodzaj umowy regulują osobne przepisy – Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z późniejszymi zmianami. To, co nie jest objęte ustawą, podlega (jak każda umowa o pracę), Kodeksowi pracy. Ustawa reguluje takie kwestie, jak m.in. długość wypowiedzenia czy uprawnienia urlopowe.

Pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej – pracodawca użytkownik

W tym szczególnym stosunku pracy występuje dwóch pracodawców: Pracodawca (agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika) oraz Pracodawca Użytkownik (firma, do której agencja kieruje pracownika w celu wykonywania pracy tymczasowej). 

Zobacz także: Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Praca tymczasowa – składki społeczne i zdrowotne

W pierwszej kolejności jest to umowa o pracę i jak w przypadku każdej umowy o pracę są odprowadzane składki ZUS-owskie. Do tych składek należą m.in.:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe
  • zdrowotne.

Składki emerytalne i rentowe są odprowadzane na przyszłą emeryturę i ewentualną rentę. Dzięki odprowadzaniu składek chorobowych pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego (potocznie zwanego L4), opiekuńczego, macierzyńskiego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Składki zdrowotne pozwalają bezpłatne korzystać z pomocy lekarskiej w ramach NFZ.

składki na umowie o pracę tymczasową

Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową przez agencję pracy tymczasowej, a okres zatrudnienia liczy się do stażu pracy

Okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy. Jest to okres oskładkowany, więc wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury i renty oraz pozwala na odpowiednie zwiększenie wymiaru urlopu w przypadku podejmowania kolejnych zatrudnień na umowę o pracę.

Prawo do urlopu a umowa o pracę tymczasową

Po każdych 30 dniach zatrudnienia pracownik tymczasowy nabywa prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego. Łatwo policzyć, że w ciągu roku nabywamy prawo do 24 dni urlopu. Jest to urlop niezależny od innych czynników – stażu pracy, urlopu wykorzystanego u wcześniejszego pracodawcy czy wymiaru godzin w pracy tymczasowej.

Przykłady

  1. Pracujesz w systemie 12-godzinnym? Przysługują Ci 2 pełne dni urlopu wypoczynkowego.
  2. Wykorzystałeś w danym roku 20 dni urlopu u poprzedniego pracodawcy? Po rozpoczęciu pracy tymczasowej nadal masz prawo do 2 dni urlopu po przepracowanych 30 dniach.
  3. Nie masz stażu pracy uprawniającego do zwiększenia wymiaru urlopu i na podstawie umowy o pracę przysługuje Ci 20 dni urlopu? Na umowie o pracę tymczasową nadal masz 24 dni w ciągu roku.

Przeczytaj również: Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w ramach podpisanej umowy z agencją pracy tymczasowej. Jeśli umowa o pracę tymczasową jest zawarta na czas do 14 dni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli umowa jest zawarta na okres powyżej 14 dni, wówczas obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia (liczony od soboty, tzn. jeśli złożysz wypowiedzenie w poniedziałek 1.10, to wypowiedzenie zaczyna się liczyć od soboty 6.10 i kończy 13.10. Jeśli złożysz wypowiedzenie w piątek 5.10, to jego bieg również zaczyna się w sobotę 6.10 i kończy 13.10).

okres wypowiedzenia na umowie o pracę tymczasową

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową jest zawsze umową na czas określony. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje maksymalny czas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika. Wynosi on 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Po przepracowaniu w firmie A z ramienia agencji pracy XY osiemnastu miesięcy jako pracownik tymczasowy masz kilka opcji, które przedstawiam w poniższych przykładach. Przykłady zatrudnienia po 18 miesiącach:

  1. Możesz zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie A, pracować nadal za pośrednictwem agencji  XY w innej firmie lub skorzystać z usług innej agencji np. agencji ZX pod warunkiem, że nie będzie ona pośredniczyć między Tobą a firmą A.
  2. Możesz też zawsze zatrudnić się u dowolnego innego pracodawcy, bez pośrednictwa agencji, ale to już zupełnie inna historia, na którą nie ma wpływu wcześniejsze zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej i jego długość.

Wynagrodzenie w pracy tymczasowej

I kolejna istotna kwestia – zarobki. Ustawa jest w tej kwestii bardzo precyzyjna. Jeśli pracujesz na umowie o pracę tymczasową na takim samym stanowisku (dotyczy to nazwy stanowiska, obowiązków i kwalifikacji) jak inny pracownik zatrudniony w tym zakładzie na podstawie umowy o pracę, powinieneś mieć takie samo wynagrodzenie (lub podlegać takiemu samemu zaszeregowaniu i odpowiednim widełkom płacowym). Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i premii czy sposobu naliczania nadgodzin.

wynagrodzenie w pracy tymczasowej | umowa o pracę tymczasową

Chcesz obliczyć wysokość swojego wynagrodzenia? Skorzystaj z naszego kalkulatora wynagrodzeń!

Podsumowanie

Jest kilka istotnych różnic pomiędzy umową o pracę tymczasową a umową o pracę i podejmując zatrudnienie, warto o tych różnicach wiedzieć oraz poznać prawa pracownika tymczasowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, dopytaj o niejasne dla Ciebie kwestie naszych rekruterów i koordynatorów. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pracy tymczasowej.

FAQ

Czym różni się umowa o pracę tymczasową od standardowej umowy o pracę zgodnie z kodeksem pracy?

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana pomiędzy pracownikiem i agencją pracy tymczasowej, która skieruje go do wykonywania pracy na rzecz jednego lub kilku pracodawców w rozumieniu kodeksu pracy. W przypadku standardowej umowy o pracę, pracownik zatrudniony jest bezpośrednio przez pracodawcę. Umowa o pracę tymczasową jest zawierana na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy i może obejmować okres próbny.

Jakie obowiązki ma pracodawca na rzecz pracownika skierowanego przez agencję pracy tymczasowej?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu odpowiednich warunków pracy, w tym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Tak, pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu wychowawczego, urlopu okolicznościowego oraz urlopu wypoczynkowego na zasadach analogicznych do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Urlop ten jest finansowany przez agencję pracy tymczasowej, a nie przez pracodawcę.

Jakie są zasady kierowania pracowników skierowanych przez agencję pracy tymczasowej?

Pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej na wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz jednego lub kilku pracodawców. W trakcie wykonywania pracy przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy pracownik może zmieniać pracodawców w zależności od potrzeb agencji oraz zakładu pracy.

Czy okres dłuższy niż 2 tygodnie można zatrzymać na jednej umowie o pracę tymczasową?

Tak, umowa o pracę tymczasową może zostać zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy. Przepisy w tym zakresie pozwalają na elastyczne zmiany w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika.

Czy agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonania zadań dla nieobecnego pracownika?

Tak, agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy na rzecz nieobecnego pracownika zatrudnionego u pracodawcy w ramach umowy o pracę tymczasową. Jest to jedno z zadań, które mogą być powierzone pracownikowi tymczasowemu.

Kto płaci składki ZUS dla pracownika skierowanego przez agencję pracy tymczasowej?

W przypadku umowy o pracę tymczasową, składki ZUS płaci agencja pracy tymczasowej. Pracodawca, na rzecz którego wykonywana jest praca tymczasowa, nie odpowiada za opłacanie składek na rzecz pracownika tymczasowego.

Jakie są zasady zatrudniania pracowników tymczasowych w kontekście kodeksu pracy?

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy tymczasowi mają zachowane podstawowe prawa pracownicze, takie jak prawo do wynagrodzenia za pracę, urlopu i prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Niemniej jednak ich prawa mogą być różne w szczegółach od uprawnień pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony.

Czy okres próbny można zawrzeć w ramach umowy o pracę tymczasową?

Tak, okres próbny może być zawarty w ramach umowy o pracę tymczasową, jednak jego długość nie może przekraczać trzech miesięcy. Okres próbny jest czasem, w którym pracodawca ma możliwość oceny wydajności i umiejętności pracownika tymczasowego.

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć pj article 2022.03.23

Zapotrzebowanie na rynku pracy w 2022 roku

Dowiedz się więcej