REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO PROGRAMU POLECEŃ „PowerBonus”

POWERJOBS SP. Z O.O.
Z DNIA 30.04.2021

I. Definicje

Na potrzeby Regulaminu, poniższe pojęcia posiadają następujące znaczenie:

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady polecania Kandydatów przez Uczestnika Programu celem podjęcia zatrudnienia w PowerJobs na stanowisku objętym Programem Poleceń oraz zasady przyznania wynagrodzenia Uczestnikowi Programu z tytułu skutecznego polecenia Kandydata, którym jest zatrudnienia Kandydata przez PowerJobs i świadczenie przez niego pracy tymczasowej lub usług nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca.
 2. Zgłoszenia Kandydata w ramach Programu Poleceń można dokonać jedynie na stanowisko objęte Programem Poleceń, wskazane na Portalu Programu w chwili dokonania zgłoszenia Kandydata. Zgłoszenie kandydata na inne stanowisko nieujawnione na Portalu Programu nie podlega kwalifikacji w Programie Poleceń oraz nie wiąże się z wypłatą wskazanego poniżej wynagrodzenia.
 3. W Programie Poleceń:

Zgłoszenia naruszające powyższe warunki nie są uwzględnianie w Programie Poleceń.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Poleceń jest akceptacja Regulaminu.
 2. W Programie Poleceń dopuszcza się udział pracowników tymczasowych zatrudnionych przez PowerJobs, którym przysługuje status Uczestnika Programu.

III. Zgłoszenie i kwalifikacja Kandydata

 1. Polecenie Kandydata jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Uczestnika Programu zgody Kandydata na udostępnienie jego danych osobowych. Brak zgody PowerJobs uniemożliwia udział w Programie Poleceń.
 2. Uczestnik Programu może dokonać zgłoszenia Kandydata wyłącznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na Portalu Programu lub przy użyciu formularza udostępnionego przez PowerJobs (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), doręczając go PowerJobs, podając wszystkie wskazane w nim dane oraz składając wymagane w nim oświadczenia. Brak wskazania wszystkich danych lub brak złożenia oświadczeń w formularzu uniemożliwia udział w Programie Poleceń oraz nabycie statusu Uczestnika Programu.
 3. W przypadku zgłoszenia Kandydata poprzez doręczenie PowerJobs formularza w wersji fizycznej, jako moment zgłoszenia Kandydata przyjmuje się moment skutecznego doręczenia PowerJobs powyższego formularza.
 4. Zatrudnienie Kandydata oraz podjęcie z nim kontaktu należy do wyłącznej decyzji PowerJobs.
 5. Z programu wyłącza się Kandydatów, którzy według stanu z chwili jego zgłoszenia przez Uczestnika Programu byli znani PowerJobs – taki Kandydat nie podlega zakwalifikowaniu w Programie Poleceń.
 6. Zgłoszenie Kandydata jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego dokonania. Po upływie wskazanego terminu, zgłoszenie Kandydata ulega wyłączeniu z Programu Poleceń i jego zatrudnienie po powyższym okresie nie stanowi podstawy do uzyskania wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, o którym mowa poniżej.

IV. Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia Kandydata na stanowisku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poniższe postanowienia (zawarte w pkt IV) mają zastosowanie w przypadku Kandydata zgłoszonego na stanowisko zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnione na Portalu Programu.
 2. Uczestnikowi Programu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej na Portalu Programu w zakresie stanowiska (opisanego poprzez wskazanie jego nazwy, miejscowości i pracodawcy użytkownika), na które PowerJobs poszukuje Kandydata, z chwili dokonania zgłoszenia – na które Uczestnik Programu prawidłowo polecił danego Kandydata – wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat przez niego polecony:
 1. W przypadku nabycia prawa do powyższego wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, jego wypłata nastąpi do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, o którym mowa w pkt IV pkt 2. ppkt 2) Regulaminu oraz po otrzymaniu przez PowerJobs od Uczestnika Programu prawidłowo wypełnionego oświadczenia wskazanego przez PowerJobs na potrzeby ustalenia prawidłowej wartości składek na ubezpieczenia i fundusze.
 2. Powyższe wynagrodzenie jest jedynym, jakie przysługuje Uczestnikowi Programu oraz obejmuje wszelkie poniesione przez niego koszty lub wydatki.
 3. Zapłata powyższego wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika Programu w treści powyższego oświadczenia.

V. Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia Kandydata na stanowisku poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poniższe postanowienia (zawarte w pkt V) mają zastosowanie w przypadku Kandydata zgłoszonego na stanowisko zlokalizowane poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnione na Portalu Programu.
 2. Uczestnikowi Programu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej na Portalu Programu w zakresie stanowiska (opisanego poprzez wskazanie jego nazwy i kraju), na które PowerJobs poszukuje Kandydata, z chwili dokonania zgłoszenia – na które Uczestnik Programu prawidłowo polecił danego Kandydata – wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat przez niego polecony:
 1. Powyższe wynagrodzenie przysługuje Uczestnikowi Programu również w przypadku, gdy PowerJobs zatrudni Kandydata na innym stanowisku niż objęte zgłoszeniem, zlokalizowanym poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia przez Kandydata warunków z pkt V pkt 2 ppkt 2).
 2. W przypadku nabycia prawa do powyższego wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, jego wypłata nastąpi do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, o którym mowa w pkt V pkt 2. ppkt 2) Regulaminu oraz po otrzymaniu przez PowerJobs od Uczestnika Programu prawidłowo wypełnionego oświadczenia wskazanego przez PowerJobs na potrzeby ustalenia prawidłowej wartości składek na ubezpieczenia i fundusze.
 3. Powyższe wynagrodzenie jest jedynym, jakie przysługuje Uczestnikowi Programu oraz obejmuje wszelkie poniesione przez niego koszty lub wydatki.
 4. Zapłata powyższego wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika Programu w treści powyższego oświadczenia.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu oraz Kandydata jest PowerJobs.
 2. Do udziału w Programie Poleceń konieczne jest wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Brak zgody uniemożliwia udział w Programie Poleceń.
 3. Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Uczestnikowi Programu oraz Kandydatowi.

VII. Wyłączenia z Programu Poleceń

 1. Z Programu Poleceń wyłączeniu ulega Kandydat, który:

W powyższych przypadkach Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia wskazanego w Regulaminie.

 1. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie nie przysługuje Uczestnikowi Programu, jeżeli:
 1. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie nie przysługuje w przypadku, gdy na dzień zgłoszenia Kandydata dana osoba zgłaszająca nie posiadała statusu Uczestnika Programu lub gdy dokonała ona zgłoszenia Kandydata w porozumieniu ze zgłaszanym Kandydatem, pracownikiem, zleceniobiorcą, usługobiorcą lub współpracownikiem PowerJobs w celu podziału korzyści finansowej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia powyższej osobie, zobowiązuje się ona do jego niezwłocznego zwrotu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od PowerJobs.
 2. Udział pracownika lub pracownika tymczasowego PowerJobs w Programie Poleceń lub działanie w porozumieniu z Uczestnikiem Programu lub z Kandydatem w celu osiągnięcia korzyści finansowej w postaci całości lub części powyżej wskazanego wynagrodzenia, będzie traktowany jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wobec Regulaminu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w jego tytule i obowiązuje do odwołania lub zakończenia Programu Poleceń.
 3. Przeniesienie prawa do wynagrodzenia wynikającego z Regulaminu wymaga zgody PowerJobs wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje wiążący.
 5. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione lub uchylone przez PowerJobs w każdym czasie.
 6. PowerJobs przysługuje prawo do zakończenia Programu Poleceń w każdym czasie.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego. Newsletter wysyłamy raz w miesiącu.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.