REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO PROGRAMU POLECEŃ „PowerBonus”
POWERJOBS SP. Z O.O.
z dnia 30.04.2021

I. Definicje

Na potrzeby Regulaminu, poniższe pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, wskazana i polecona przez Uczestnika Programu do udziału w rekrutacji na stanowisko objęte Programem Poleceń, poprzez wskazanie jej imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail;
 • Portal Programu – strona internetowa Programu Poleceń prowadzona pod adresem: https://www.powerjobs.pl/program-polecen/;
 • PowerJobs – PowerJobs sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-114), przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254883;
 • Program Poleceń – obowiązujący w PowerJobs program, którego celem jest wsparcie procesu rekrutacji prowadzonej przez PowerJobs na stanowiska wskazane zgodnie z treścią Regulaminu;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin zewnętrznego Programu Poleceń obowiązujący w PowerJobs;
 • Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna polecająca Kandydata, niebędąca pracownikiem, zleceniobiorcą, usługodawcą lub współpracownikiem (na jakiejkolwiek podstawie) PowerJobs na dzień zgłoszenia kandydata w Programie Poleceń oraz nie posiadająca statusu przedsiębiorcy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady polecania Kandydatów przez Uczestnika Programu celem podjęcia zatrudnienia w PowerJobs na stanowisku objętym Programem Poleceń oraz zasady przyznania wynagrodzenia Uczestnikowi Programu z tytułu skutecznego polecenia Kandydata, którym jest zatrudnienia Kandydata przez PowerJobs i świadczenie przez niego pracy tymczasowej lub usług nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca.
 2. Zgłoszenia Kandydata w ramach Programu Poleceń można dokonać jedynie na stanowisko objęte Programem Poleceń, wskazane na Portalu Programu w chwili dokonania zgłoszenia Kandydata. Zgłoszenie kandydata na inne stanowisko nieujawnione na Portalu Programu nie podlega kwalifikacji w Programie Poleceń oraz nie wiąże się z wypłatą wskazanego poniżej wynagrodzenia.
 3. W Programie Poleceń:
 • Uczestnik Programu nie może polecić siebie samego jako Kandydata;
 • może wziąć udział wyłącznie Uczestnik Programu posiadający obywatelstwo polskie oraz stale zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • można zgłosić wyłącznie Kandydata posiadającego obywatelstwo polskie.

Zgłoszenia naruszające powyższe warunki nie są uwzględnianie w Programie Poleceń.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Poleceń jest akceptacja Regulaminu.
 2. W Programie Poleceń dopuszcza się udział pracowników tymczasowych zatrudnionych przez PowerJobs, którym przysługuje status Uczestnika Programu.

III. Zgłoszenie i kwalifikacja Kandydata

 1. Polecenie Kandydata jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Uczestnika Programu zgody Kandydata na udostępnienie jego danych osobowych. Brak zgody PowerJobs uniemożliwia udział w Programie Poleceń.
 2. Uczestnik Programu może dokonać zgłoszenia Kandydata wyłącznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na Portalu Programu lub przy użyciu formularza udostępnionego przez PowerJobs (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), doręczając go PowerJobs, podając wszystkie wskazane w nim dane oraz składając wymagane w nim oświadczenia. Brak wskazania wszystkich danych lub brak złożenia oświadczeń w formularzu uniemożliwia udział w Programie Poleceń oraz nabycie statusu Uczestnika Programu.
 3. W przypadku zgłoszenia Kandydata poprzez doręczenie PowerJobs formularza w wersji fizycznej, jako moment zgłoszenia Kandydata przyjmuje się moment skutecznego doręczenia PowerJobs powyższego formularza.
 4. Zatrudnienie Kandydata oraz podjęcie z nim kontaktu należy do wyłącznej decyzji PowerJobs.
 5. Z programu wyłącza się Kandydatów, którzy według stanu z chwili jego zgłoszenia przez Uczestnika Programu byli znani PowerJobs – taki Kandydat nie podlega zakwalifikowaniu w Programie Poleceń.
 6. Zgłoszenie Kandydata jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego dokonania. Po upływie wskazanego terminu, zgłoszenie Kandydata ulega wyłączeniu z Programu Poleceń i jego zatrudnienie po powyższym okresie nie stanowi podstawy do uzyskania wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, o którym mowa poniżej.

IV. Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia Kandydata na stanowisku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poniższe postanowienia (zawarte w pkt IV) mają zastosowanie w przypadku Kandydata zgłoszonego na stanowisko zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnione na Portalu Programu.
 2. Uczestnikowi Programu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej na Portalu Programu w zakresie stanowiska (opisanego poprzez wskazanie jego nazwy, miejscowości i pracodawcy użytkownika), na które PowerJobs poszukuje Kandydata, z chwili dokonania zgłoszenia – na które Uczestnik Programu prawidłowo polecił danego Kandydata – wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat przez niego polecony:
 • został zatrudniony przez PowerJobs na stanowisku w miejscowości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opisanym w ogłoszeniu na Portalu Programu, na które dokonano zgłoszenia Kandydata oraz
 • świadczył pracę tymczasową lub usługi na powyższym stanowisku nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca począwszy od dnia rozpoczęcia pracy lub usług oraz w trakcie tego miesiąca Kandydat lub PowerJobs nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu zawartej umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia oraz zawarta umowa nie uległa rozwiązaniu.
 1. W przypadku nabycia prawa do powyższego wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, jego wypłata nastąpi do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, o którym mowa w pkt IV pkt 2. ppkt 2) Regulaminu oraz po otrzymaniu przez PowerJobs od Uczestnika Programu prawidłowo wypełnionego oświadczenia wskazanego przez PowerJobs na potrzeby ustalenia prawidłowej wartości składek na ubezpieczenia i fundusze.
 2. Powyższe wynagrodzenie jest jedynym, jakie przysługuje Uczestnikowi Programu oraz obejmuje wszelkie poniesione przez niego koszty lub wydatki.
 3. Zapłata powyższego wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika Programu w treści powyższego oświadczenia.

V. Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia Kandydata na stanowisku poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Poniższe postanowienia (zawarte w pkt V) mają zastosowanie w przypadku Kandydata zgłoszonego na stanowisko zlokalizowane poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnione na Portalu Programu.
 2. Uczestnikowi Programu przysługuje jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej na Portalu Programu w zakresie stanowiska (opisanego poprzez wskazanie jego nazwy i kraju), na które PowerJobs poszukuje Kandydata, z chwili dokonania zgłoszenia – na które Uczestnik Programu prawidłowo polecił danego Kandydata – wyłącznie w przypadku, gdy Kandydat przez niego polecony:
 • został zatrudniony przez PowerJobs na stanowisku w miejscowości znajdującej się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, opisanym w ogłoszeniu na Portalu Programu, na które dokonano zgłoszenia Kandydata oraz
 • świadczył pracę tymczasową lub usługi na powyższym stanowisku nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca począwszy od dnia rozpoczęcia pracy lub usług oraz w trakcie tego miesiąca Kandydat lub PowerJobs nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu zawartej umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia oraz zawarta umowa nie uległa rozwiązaniu.
 1. Powyższe wynagrodzenie przysługuje Uczestnikowi Programu również w przypadku, gdy PowerJobs zatrudni Kandydata na innym stanowisku niż objęte zgłoszeniem, zlokalizowanym poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia przez Kandydata warunków z pkt V pkt 2 ppkt 2).
 2. W przypadku nabycia prawa do powyższego wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, jego wypłata nastąpi do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, o którym mowa w pkt V pkt 2. ppkt 2) Regulaminu oraz po otrzymaniu przez PowerJobs od Uczestnika Programu prawidłowo wypełnionego oświadczenia wskazanego przez PowerJobs na potrzeby ustalenia prawidłowej wartości składek na ubezpieczenia i fundusze.
 3. Powyższe wynagrodzenie jest jedynym, jakie przysługuje Uczestnikowi Programu oraz obejmuje wszelkie poniesione przez niego koszty lub wydatki.
 4. Zapłata powyższego wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika Programu w treści powyższego oświadczenia.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu oraz Kandydata jest PowerJobs.
 2. Do udziału w Programie Poleceń konieczne jest wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Brak zgody uniemożliwia udział w Programie Poleceń.
 3. Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Uczestnikowi Programu oraz Kandydatowi.

VII. Wyłączenia z Programu Poleceń

 1. Z Programu Poleceń wyłączeniu ulega Kandydat, który:
 • został zatrudniony po upływie 6 miesięcy od dnia jego polecenia przez Uczestnika Programu, lub
 • cofnął zgodę na udział w rekrutacji prowadzonej przez PowerJobs lub zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, lub
 • wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W powyższych przypadkach Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia wskazanego w Regulaminie.

 1. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie nie przysługuje Uczestnikowi Programu, jeżeli:
 • umowa z Kandydatem – w przypadku umowy o pracę – zostanie rozwiązana w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) przed uzyskaniem prawa do wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, lub
 • umowa z Kandydatem – w przypadku umowy świadczenia usług (zlecenia) – zostanie rozwiązania z winy Kandydata przed uzyskaniem prawa do wynagrodzenia przez Uczestnika Programu, lub
 • Kandydat w okresie liczonym od momentu rozpoczęcia pracy tymczasowej lub świadczenia usług do momentu wymagalności wynagrodzenia przysługującego Uczestnikowi Programu, narazi PowerJobs na poniesienie szkody w ramach obejmowanego stanowiska, w tym w szczególności wyrządzi szkodę pracodawcy użytkownikowi (do której naprawy zobowiązana będzie PowerJobs) lub nie dokona obowiązkowego zwrotu wręczonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego lub narzędzi pracy.
 1. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie nie przysługuje w przypadku, gdy na dzień zgłoszenia Kandydata dana osoba zgłaszająca nie posiadała statusu Uczestnika Programu lub gdy dokonała ona zgłoszenia Kandydata w porozumieniu ze zgłaszanym Kandydatem, pracownikiem, zleceniobiorcą, usługobiorcą lub współpracownikiem PowerJobs w celu podziału korzyści finansowej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia powyższej osobie, zobowiązuje się ona do jego niezwłocznego zwrotu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od PowerJobs.
 2. Udział pracownika lub pracownika tymczasowego PowerJobs w Programie Poleceń lub działanie w porozumieniu z Uczestnikiem Programu lub z Kandydatem w celu osiągnięcia korzyści finansowej w postaci całości lub części powyżej wskazanego wynagrodzenia, będzie traktowany jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wobec Regulaminu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w jego tytule i obowiązuje do odwołania lub zakończenia Programu Poleceń.
 3. Przeniesienie prawa do wynagrodzenia wynikającego z Regulaminu wymaga zgody PowerJobs wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje wiążący.
 5. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione lub uchylone przez PowerJobs w każdym czasie.
 6. PowerJobs przysługuje prawo do zakończenia Programu Poleceń w każdym czasie.